Содержание материала

СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА

 
 
 


Правила

технічної експлуатації
магістральних газопроводів
Видання друге,
доповнене і перероблене


 

Передмова
1 РОЗРОБЛЕНО
Відкритим акціонерним товариством "Український центр екології, безпеки і охорони праці нафтогазової промисловості" (ВАТ "УЦЕБОПнафтогаз") за участю фахівців ДК "Укртрансгаз", Управлінням організації нагляду за виробництвами та об'єктами підвищеної небезпеки Держнаглядохоронпраці України, Ради профспілки працівників нафтової і газової промисловості.

2 ВНЕСЕНО
ВАТ "УЦЕБОПнафтогаз"

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
Наказ ДК "Укртрансгаз" від 20.09.2000р. № 209. Зміни і доповнення внесені згідно протоколу наради ДК "Укртрансгаз" від 16.09.2002 р.

4 ПОГОДЖЕНО
Управлінням організації нагляду за виробництвами та об єктами підвищеної небезпеки Держнаглядохоронпраці України - лист від 14.08.2000р. № 06-17/2076.
Міністерством екології та природних ресурсів - лист від 28.03.2000р. № 9-3/11-7.

5 ВВЕДЕНО - замість "Правил технической эксплуатации магистральных газопроводов", що затверджені Мінгазпромом СРСР 23.03.1988р.


ЗМІСТ


1

Загальні положення

1.1

Галузь застосування

1.2

Нормативні посилання

1.3

Перелік скорочень

1.4

Загальні вимоги

1.5

Технічна підготовка персоналу

1.6

Відповідальність за порушення Правил

2

Об’єкти загального призначення

2.1

Територія, будинки і споруди

2.2

Газопроводи

2.3

Трубопровідна арматура

2.4

Теплопостачання, газозабезпечення, водопостачання, вентиляція, каналізація

2.5

Державний і відомчий технічний нагляд за будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом та експлуатацією об’єктів магістральних газопроводів

3

Лінійна частина

3.1

Загальні вимоги

3.2

Оформлення лінійної частини

3.3

Організація експлуатації

3.4

Технічне обслуговування та ремонт

3.5

Транспортні технічні засоби

3.6

Аварійний запас

3.7

Технічна документація

4

Компресорні станції

4.1

Загальні вимоги

4.2

Організація експлуатації

4.3

Технічне обслуговування та ремонт

4.4

Компресорний цех

4.5

Устаткування очищення газу

4.6

Устаткування охолодження газу

4.7

Система паливного, пускового та імпульсного газу

4.8

Забезпечення технічним маслом

4.9

Технічна документація

5

Підземні сховища газу

5.1

Загальні вимоги

5.2

Організація експлуатації

5.3

Експлуатація технологічного обладнання

5.4

Технічне обслуговування та ремонт

5.5

Технічна документація


6

Газорозподільні станції

6.1

Загальні вимоги

6.2

Організація експлуатації

6.3

Технічне обслуговування

6.4

Технічна документація

7

Електроустановки

7.1

Загальні вимоги

7.2

Експлуатація електроустановок

8

Захист від корозії

8.1

Загальні вимоги

8.2

Організація експлуатації

8.3

Технічне обслуговування та ремонт

8.4

Технічна документація

9

Контрольно-вимірювальні прилади, автоматика, телемеханіка, АСУ та засоби обчислювальної техніки

9.1

Загальні вимоги

9.2

Контрольно-вимірювальні прилади і автоматика

9.3

Телемеханіка

9.4

Автоматизована система керування технологічним процесом

9.5

Програмне забезпечення

9.6

Метрологічне забезпечення

9.7

Технічне обслуговування та ремонт обладнання

9.8

Технічна документація

10

Зв’язок

11

Організація експлуатації газопроводів

11.1

Загальні вимоги

11.2

Диспетчерська служба магістральних газопроводів

11.3

Оперативна документація

11.4

Порядок ліквідації аварії

11.5

Підготовка магістрального газопроводу до експлуатації в осінньо-зимових умовах і до весняної повені

12

Забезпечення екологічної безпеки під час експлуатації газопроводів

Додаток А

Перелік використаних джерел

Додаток Б

Нумерація технологічної арматури на компресорних станціях

Додаток В

Технічний паспорт МГ (газопроводу-відгалуження)

Додаток Д

Технічний паспорт на підводний перехід газопроводу

Додаток Е

Категорійність електроспоживачів промислових об’єктів газотранспортної системи


Додаток Ж

Категорії забезпечення надійності електропостачання споживачів систем катодного захисту

Додаток И

Дані про можливі наслідки перерв електропостачання електроспоживачів об’єктів транспорту газу

Додаток К

Знак “Обережно, газопровід”

Додаток Л

Знак “Зупинка заборонена”

Додаток М

Знаки “Куріння заборонено” і “Вхід заборонений”

Додаток Н

Знак “Газопровід високого тиску”

Додаток П

Знак “Газопровід Переїзд заборонений”

Додаток Р

Знак “Газ З вогнем не наближатися”

Додаток С

Знак “Закріплення траси газопроводу на місцевості”

Додаток Т

Знак “Якоря не кидати”

Додаток У

Технічний паспорт ГРС (АГРС)

Додаток Ф

Інформація філії (УМГ тощо) про аварію на об’єкті магістрального газопроводу

Додаток Х

Інформація підрозділу (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ) про аварію на об’єкті магістрального газопроводу


Вступ
СТП "Правила технічної експлуатації магістральних газопрово-дів" (далі Правила) розроблені згідно плану науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт ДК "Укртрансгаз" на 1999, 2000 роки. Дані Правила усувають недоліки і недоробки діючих "Правил технической эксплуатации магистральных газопроводов" (НАОП 1.1.23-1.01-88), узагальнюють передовий виробничий досвід експлуатаційного персоналу магістральних газопроводів ДК "Укртрансгаз", враховують нові підвищені вимоги в галузі екологічної безпеки під час експлуатації магістральних газопроводів. Правила виконані згідно вимог українських стандартів на розробку нормативних документів такого типу.
У Правилах враховані вимоги законодавчих актів, ДСТУ, міжгалузевих та галузевих нормативних документів з питань експлуатації магістральних газопроводів, у т.ч. вимоги серії стандартів ДСТУ ISO 9000-2001, що наведені у додатку А (опис джерел та скорочені посилання на них у тексті зроблені мовою оригіналу).
Розробники вдячні фахівцям ДК "Укртрансгаз", а також газотранспортних підприємств, що входять до складу ДК "Укртрансгаз", за детальний розгляд Правил та змістовні зауваження, які було враховано під час розробки остаточної редакції Правил.


СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА

ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

Затверджено і введено в дію наказом від 20.09.2000р. №209 (із змінами і доповненнями, внесеними згідно протоколу наради від 16.09.2002р.)
Чинний від 2004.04.30
Із введенням в дію цих Правил втрачають чинність для підприємств ДК "Укртрансгаз" "Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов" що затверджені Мінгазпромом СРСР 23.03.1988р., як такі, що виключені з реєстру ДНАОП (Інформаційний покажчик Держнаглядохоронпраці № 1/2001)

1 Загальні положення

1.1 Галузь застосування

Ці Правила розповсюджуються на магістральні газопроводи (далі МГ), що підвідомчі ДК "Укртрансгаз", є обов'язковими для всіх підприємств, установ та організацій, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності, які виконують роботи на об'єктах магістральних газопроводів. Під час виконання робіт поряд з цими Правилами слід користуватися також державними і галузевими нормативними актами з охорони праці, стандартами, нормами та інструкціями заводіввиготовлювачів обладнання.
Дія цих Правил розповсюджується на діючі об'єкти і споруди з моменту підписання актів державними комісіями про приймання їх в експлуатацію .
Правила не розповсюджуються на газопроводи, що призначені для транспортування газу, який викликає корозію металу труб або охолодженого до температури нижче - 40 C. Експлуатація таких газопроводів повинна виконуватись за спеціально розробленими проектними або науково-дослідними інститутами інструкціями, які погоджуються з усіма зацікавленими організаціями, у тому числі з органами державного нагляду, і затверджуються у встановленому порядку.
Ці Правила можуть бути змінені та доповнені тільки органом, що їх затвердив або його правонаступником. Керівництво підприємств, залежно від місцевих умов, може вживати додаткові заходи, що підвищують безпеку та ефективність робіт. Такі заходи не повинні суперечити цим Правилам або пом'якшувати їх вимоги.
1.2 Нормативні посилання
Нормативні посилання наведені у додатку А.
1.3 Перелік скорочень

     ААЗК      - автомат аварійного закриття крану
     АВП       - аварійно-відновні поїзди
     АВР       - аварійне включення резерву
     АПВ       - автоматичне повторне включення
     АПО       - апарат повітряного охолодження
     АРМ       - автоматизоване робоче місце
     АСУ       - автоматизована система управління
     АСУ ТП    - автоматизована система управління технологічним процесом
     АЩСУ      - автоматизований щит системи управління
     БППГ      - блок пускового паливного газу
     ВІС       - вимірювально-інформаційна система
     ВК        - вимірювальні канали
     ВК ВІС    - вимірювальні канали вимірювально-інформаційної системи
     ВРУ       - відкрите розподільне устаткування
     ВУПЗГ     - виробниче управління підземного зберігання газу
     ГЗП       - газозбірні пункти
     ГКС       - газокомпресорна служба
     ГПА       - газоперекачувальний агрегат
     ГРП       - газорозподільний пункт
     ГРС       - газорозподільна станція
     ГТУ       - газотурбінна установка
     ГЩУ       - головний щит управління
     ДЕГ       - діетиленгліколь
     ДК        - дочірня компанія
     ДС        - диспетчерська служба
     ЕД        - експлуатаційна документація
     ЕД ЗВТ    - експлуатаційна документація засобів вимірювальної техніки
     ЕОМ       - електронно - обчислювальна машина
     ЕХЗ       - електрохімічний захист
     ЗВТ       - засоби вимірювальної техніки
     ЗІП       - запасні частини, інструмент, приналежності 
     ЗПУ       - загальностанційний пункт управління
     ЗРУ       - закрите розподільне устаткування
     КВК       - контрольно-вимірювальні колонки
     КВП       - контрольно-вимірювальні прилади
     КВПіА     - контрольно-вимірювальні прилади і автоматика
     КП        - контрольний пункт
     КРС       - капітальний ремонт свердловин
     КС        - компресорна станція
     КЦ        - компресорний цех
     ЛВУ МГ    - лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів
     ЛЕП       - лінія електропередачі
     ЛЕС       - лінійно-експлуатаційна служба
     ЛЧ        - лінійна частина
     МГ        - магістральний газопровід
     МНС       - міністерство з надзвичайних ситуацій
     НТД       - нормативно-технічна документація 
     ОТ        - обчислювальна техніка
     ОДУ       - об'єднане диспетчерське управління
     ПА        - протиаварійна автоматика
     ПБЕ       - правила безпечної експлуатації
     ПБ СГУ    - правила безпеки систем газопостачання України
     ПЗГ       - підземне зберігання газу
     ПЛАС      - план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій
     ПММ       - паливно-мастильні матеріали
     ППР       - планово-попереджувальний ремонт 
     ПТБ       - правила техніки безпеки
     ПТЕ       - правила технічної експлуатації      
     ПСГ       - підземне сховище газу
     РЕП       - ремонтно-експлуатаційний пункт
     РЗ        - релейний захист
     РЗА       - релейний захист та автоматика
     РЩ        - рлейний щит, розподільний щит
     САУ       - система автоматичного управління
     САК ГПА   - система автоматичного управління газоперекачувальним агрегатом
     САК ТП КС - система автоматичного управління компресорною станці
     САК ТП КЦ - система автоматичного управління компресорним цехом
     САК ТП    - система автоматичного управління технологічним процесом
     СЕС       - санітарно-епідеміологічна служба
     УКПГ      - установка комплексної підготовки газу
     УКЗ       - установка катодного захисту
     УДЗ       - установка дренажного захисту
     УПЗ       - установка протекторного захисту
     УПГ       - установка підготовки газу
     УМГ       - управління магістральних газопроводів
     ФА        - фонтанна арматура