Содержание материала

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

Академія

Астапов С.В., Алексєєв І.А., Єгоров О.Б.

 

ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Методичні рекомендації з підготовки
дипломного проекту (роботи) для студентів спеціальності 6.010100 (01) та 7.010100 (01)
«Професійне навчання. Електроенергетика»

Харків 2007

Рецензент: В.В. Шевченко, декан Енергетичного факультету, кандидат технічних наук, доцент

У запропонованих навчально–методичних рекомендаціях відповідно до програми підготовки бакалаврів та спеціалістів за спеціальністю «Професійне навчання. Електроенергетика», подаються методичні поради та практичні рекомендації щодо вибору теми дипломного проекту (роботи), порядку його затвердження, раціональної побудови структури роботи та оформлення. У додатках наведено зразки титульного листа; завдання на дипломний проект (роботу) студентові; календарний план виконання проекту (роботи); змісту; реферату та зразка аркуша пояснювальної записки у цілому.
Зазначено, як правильно зробити посилання на літературні джерела, використані у проекті (роботи); подано зразки оформлення таблиць, рисунків, формул та виконання графічної частини дипломного проекту (роботи).
Навчально–методичні рекомендації розраховані на студентів Української інженерно–педагогічної академії, Електротехнологічного факультету, кафедри Електромеханічних систем та керівників дипломних проектів (робіт).

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………...

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ………………………………..

2. ОБОВ’ЯЗКИ ОСІБ ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА
ПРОВЕДЕННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ…...
2.1. Обов’язки керівників дипломних проектів (робіт)….
2.2. Обов’язки консультантів……………………………...
2.3. Обов’язки студента-дипломника……………………..
2.4. Обов’язки нормоконтролера…………………………

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)……………………………………...

4. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
(РОБОТИ)…………………………………………………..
4.1. Титульний аркуш пояснювальної записки…………..
4.2. Завдання на дипломний проект (роботу)…………….
4.3. Реферат…………………………………………………

    1. Зміст……………………………………………………

4.5. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів………………………………………..
4.6. Вступ…………………………………………………..
4.7. Текстова частина………………………………………
4.7.1. Основна частина……………………………………..
4.7.2. Методична частина………………………………….
4.7.3. Розрахунок техніко-економічних показників
проекту (роботи)……………………………………………
4.7.4. Охорона праці та навколишнього середовища……
4.8. Висновки……………………………………………….
4.9. Список використаних джерел………………………...
4.10. Додатки……………………………………………….
4.11. Графічний матеріал до дипломного
проекту (роботи)……………………………………............
6. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ…………………………………………………..
6.1. Побудова документа ………………………………….
6.2. Нумерація у дипломному проекті (роботі)………….
6.3. Оформлення ілюстрацій……………………………...
6.4. Оформлення таблиць………………………………….
6.5. Оформлення формул………………………………….
6.6. Оформлення списка використаних джерел………….
6.7. Оформлення додатків…………………………………
6.8. Оформлення графічного матеріалу………………….

7. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ(РОБОТИ)……..

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………

Додатки……………………………………………………..

ВСТУП

Дипломне проектування є самостійною роботою студентів.
Дипломне проектування – це праця і наукова, і кваліфікаційна. Для того, щоб зробити її такою, треба уважно прочитати ці методичні вказівки.
Мета вказівок – уніфікація відображення проведених теоретичних та експериментальних досліджень відповідно до завдання з дипломного проекту (роботи), правильності оформлення пояснювальної записки, доповіді та ілюстрацій для захисту в Державній екзаменаційній комісії (ДЕК).

Пам'ятайте: неправильно оформлена пояснювальна записка до захисту не допускається!

Оформлення дипломного проекту (роботи) виконується відповідно до стандарту ВНЗ, а також таких діючих стандартів:
– ДСТУ 2391-94. Система технологічної документації.
Терміни та визначення;
– ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

Дипломний проект – кваліфікаційна робота, що призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові завдання діяльності, які, в основному, віднесені в ОКХ до проектувальної (проектно-конструкторської) та виконавської (технологічної, операторської) виробничих функцій.
Дипломні проекти, як правило, виконуються за інженерними напрямами підготовки і передбачають синтез об'єкта (фізичного або ідеального) проектування (системи в широкому значенні, пристрою, технологічного процесу, комп'ютерної програми тощо), який оптимально відповідає вимогам завдання на кваліфікаційну роботу.

Дипломна робота – кваліфікаційна робота, що призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові завдання діяльності, які, в основному, віднесені в ОКХ до організаційної, управлінської та виконавської (технологічної, операторської) виробничих функцій.
Дипломна робота передбачає проведення аналізу та теоретичної розробки (моделювання та дослідження процесів і об'єктів) актуальних питань, проблем у відповідній галузі знань. Для інженерних напрямів підготовки дипломна робота повинна мати характер прикладного наукового дослідження об'єкта діяльності.
У процесі дипломного проектування студент показує свою освіченість за фахом, здатність самостійно вирішувати фахові завдання, уміння працювати з технічною літературою, нормативною документацією, комп’ютерною технікою і програмним забезпеченням, здібність аналізувати отримані результати, робити правильні висновки й узагальнення, уміння використовувати сучасні методи наукових досліджень.
Підготовка й захист дипломних робіт сприяють виявленню у студентів навичок науково-дослідної діяльності, глибокому й всебічному оволодінню знаннями з обраної спеціальності.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

До дипломного проектування допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану і успішно здали державні кваліфікаційні іспити.
До захисту дипломних проектів (робіт) допускаються студенти, які в визначений термін виконали дипломний проект (роботу) і успішно пройшли попередній захист на кафедрі. Списки студентів, допущених до захисту дипломних проектів (робіт), подаються в Державну екзаменаційну комісію (ДЕК).
Дипломний проект (робота) - це кваліфікаційна праця, спрямована на те, щоб довести ДЕК, що її автор повністю сформувався як фахівець відповідного освітньо-професійного рівня і заслуговує присвоєння цієї кваліфікації. Для цього студент повинен у тексті випускної роботи підкреслити свій особистий внесок та ступінь самостійності, обґрунтувати використані методи досліджень та достовірність отриманих результатів, вказати на апробацію результатів роботи та публікації (якщо такі були). Нарешті правильними повинні бути як по змісту, так і по формі пояснювальна записка, доповідь та ілюстрації під час виступу в ДЕК.
Для того, щоб дипломний проект (робота) став зразковою працею, він повинен відповідати таким вимогам:
– бути актуальним;
– мати мету та сформульовані задачі;
– мати практичне значення;
– використовувати коректні та адекватні методи застосування.
Залежно від характеру, складності та обсягу робіт у виконанні дипломного проекту (роботи) можуть брати участь один або декілька студентів. Якщо у виконанні дипломного проекту (роботи) беруть участь декілька студентів, то серед них визначають головного виконавця. Решта виконавців виконують функції виконавців складових частин дипломного проекту (роботи) (співвиконавців). Дипломний проект (робота) у цьому випадку має назву комплексний, а захист проводиться усіма співвиконавцями окремо у частині, що їх стосується. Розподіл функцій визначають у завданнях на виконання дипломного проекту (роботи).
Виконаний дипломний проект (робота), підписаний студентам і консультантами, подається керівнику дипломного проектування для перевірки і підпису.
Після перевірки пояснювальної записки і листів графічної частини проекту, керівник складає відгук про роботу студента над дипломним проектом.
Дипломний проект підписаний керівником, представляється для попереднього захисту в робочу комісію кафедри. Робоча комісія, як правило, працює на протязі 7-10 днів перед початком роботи Державної екзаменаційної комісії. Комісія кафедри складається з трьох-чотирьох викладачів, призначених завідуючим кафедрою.
Після розгляду комісії дипломний проект (роботу) представляється завідувачеві кафедрою для додаткової перевірки і підпису.
В випадку, коли робоча комісія прийме рішення про невідповідність даної роботи існуючим вимогам і на цій підставі не допускає студента до захисту проекту (роботи), це питання розглядається на засіданні кафедри з участю студента і керівника проекту. Протокол засідання кафедри представляється в деканат факультету.
Після позитивного рішення робочої комісії, дипломний проект (роботу) направляють на рецензію спеціалісту відповідного профілю. До рецензування залучаються фахівці НДІ, КБ, а також представники професорсько–викладацького складу з інших кафедр споріднених ВНЗів.
Рецензія, вдрукована і завірена гербовою печаткою в тому випадку, коли рецензент належить до зовнішньої організації, передається секретарю ДЕК за 1-2 дні до початку роботи ДЕК.
Захист дипломного проекту (роботи) проходить по черзі, відповідно складеному графіку. Список складається секретарем ДЕК з урахуванням бажань студентів, які захищаються.