ТРНДЦН-40000/25000-110

 • Короткий опис трансформатора
  • Силовий трифазний трансформатор з розщепленою обмоткою НН з примусовою циркуляцією оливи типу ТРНДЦН-40000/25000-110 призначений для тривалої роботи в умовах зовнiшньої i внутрiшньої установки при коливаннях температури навколишнього середовища вiд -45ºС до +40ºС.
  • Трансформатор встановлений у приміщенні камери трансформатора ПС 110/10/10 кВ №258 Л-25. При пiдвищеннi температури повiтря в приміщенні камери трансформатора вище встановлених величин автоматично включається в роботу вентилятор N1 або N2 /залежно вiд режиму/ i подається повiтря для охолодження трансформатора в примiщенні камери трансформатора.
  • Регулювання напруги трансформатора виконується пiд навантаженням зi сторони 110 кВ за допомогою перемикального пристрою типу РС-9 в дiапазонi ±9х 1,75% вiд номiнальної напруги.
  • Нуль трансформатора виведено на кришку бака через iзолятор 35 кВ, який може бути глухо заземлений або заземлений через вентильний розрядник залежно від режиму роботи мережі /команда диспетчера/.
  • Температура трансформаторної оливи працюючого трансформатора не повинна перевищувати +85°С.
  • Всi три обмотки трансформатора захищенi вiд хвиль грозових перенапруг встановленими вентильними розрядниками.
  • Трансформатор укомплектовано  такими приладами та обладнанням:
 • розширювачем оливи бака трансформатора i регулятора напруги /роздiлено на двi частини/;
 • оливовказiвниками;
 • двома термометричними сигналiзаторами типу ТС-100;
 • запобiжним клапаном на 0,5 атм /замiсть вихлопної труби/;
 • газовим та струйним реле;
 • реле рiвня оливи;
 • вентиляторами, електричними помпами;
 • силiкагелевими фiльтрами оливи;
 • шафою автоматичного управлiння системою охолодження /ШАОТ/;
 • повітроочисними фiльтрами;

Повiтроочиснi фiльтри служать для очищення повiтря вiд вологи та промислових забруднень, що поступають в розширювач трансформатора.

 

 • Номінальні дані та основні характеристики

Номiнальна потужність, кВА
Проектна потужність при використанні трансформатора на типовій двотрансформаторній підстанції, кВА
Номінальна напруга, кВ                                                              ВН
НН1
НН2
Схема і група з’єднання обмотки
Вид, кiлькiсть ступенiв і дiапазони регулювання ВН
Втрати холостого ходу, кВт
Номінальні струми на стороні 110 кВ, А
- при потужності 25000 кВА
- при потужності 40000 кВА
Номінальні струми на кожній стороні 10 кВ, А
- при потужності 12500 кВА
- при потужності 20000 кВА
Напруга короткого замикання, віднесена до потужності 40000кВА, %
ВН – НН
ВН – НН1/НН2
НН1 – НН2

40000

25000
115
11,0
11,0
Yн/∆-∆-11-11
РПН, ±9х1,75
25

125,5
200,8

656
1050

10,41
19,46/19,47
38,18

 • Особливості конструкції трансформатора

 

Трансформатор типу ТРНДЦН-40000/25000-110 виконаний на моделi стандартного трансформатора типу ТРДН-25000/110, має багатоступеневу систему охолодження: три основнi (М,Д,НДЦ) i двi допомiжнi (МУ,НДЦI) ступенi охолодження.
М – охолодження з природною циркуляцiєю оливи i повiтря;
Д – охолодження з примусовою циркуляцiєю повiтря i природною циркуляцiєю оливи;
НДЦ – охолодження з примусовою циркуляцiєю оливи i повiтря в радiаторах i охолоджувачi i направленим потоком оливи в активнiй частинi;
МЦ – охолодження з примусовою циркуляцiєю оливи в радiаторах i направленим потоком оливи в активнiй частинi;
НДЦІ – охолодження з примусовою циркуляцiєю оливи i повiтря в радiаторi i направленим потоком оливи в активнiй частинi.
Вимушена циркуляцiя оливи в радiаторах на ступенях охолодження НДЦ, НДЦI i МУ виконується з допомогою двох блоків "електропомпа – 1 струйна помпа", кожен з яких приєднаний до групи iз трьох радiаторiв через збiрний колектор.
Струйна помпа виконує двi функцiї: забезпечує при данiй продуктивностi електропомпи збiльшення розходу оливи через активну частину i можливiсть автоматичного перемикання з природної на вимушену циркуляцiю оливи i навпаки, дiючи як автоматична засувка без рухомих частин.
Трансформатор має шафу автоматичного управлiння системи охолодження ШАОТ.

 • Функцiї шафи управлiння охолодженням
 • автоматичне увімкнення вентиляторiв радiаторiв системи охолодження Д при досягненнi температури верхнiх шарiв оливи +55ºС або при досягненнi навантаження 25 МВА незалежно вiд температури оливи;
 • автоматичне вимкнення вентиляторiв радiаторiв при зниженнi температури оливи до +50ºС, якщо при цьому навантаження менше 25 МВА;
 • автоматичне увімкнення електропомп ступенi охолодження НДЦI при навантаженнi 27,5 МВА i автоматичне вимкнення їх при навантаженнi, меншому від 27,5 МВА;
 • автоматичне увімкнення електропомпи i вентиляторiв охолодження ступенi НДЦ при навантаженнi 30,0 МВА, автоматичне їх вимкнення при навантаженнi, меншому від 30,0МВА;
 • автоматичне вимкнення всiх електропомп i вентиляторiв при вимкненнi трансформатора;
 • автоматичний ввiд резервного джерела живлення електродвигунiв системи охолодження;
 • сигналiзацiю про вимкнення електропомп i вентиляторiв, про включення електропомп i вентиляторiв вiд резервного джерела живлення.

Робоче та резервне живлення електродвигунiв системи охолодження подається вiд мережi 380 В власних потреб.

 • Принцип дії системи охолодження

На ступенях охолодження М i Д внутрiшнє охолодження трансформатора здійснюється за рахунок природної циркуляцiї оливи, що омиває активну частину, а зовнiшнє охолодження – за рахунок охолодження радiаторiв при природній i примусовiй циркуляцiї повiтря.
Природно циркулююча в трансформаторi олива поступає через верхнi патрубки в радiатор i далі, через нижнi патрубки радiаторiв, збiрний колектор i порожнину струйної помпи, в нижню частину бака пiд щит.
На ступенi охолодження НДЦI в роботу включаються електропомпи, якi проганяють оливу через сопла струйних помп. Інжектуюча дiя потоку оливи, що виникає при цьому, забезпечує через всмоктуючi патрубки струйних помп примусову циркуляцiю оливи i в радiаторах. Сумарний розхiд оливи на виходi струйних помп складається iз робочого розходу оливи через сопла, створеного електропомпами, i iнжектованого розходу оливи.
Бiльша частина потоку оливи, що поступає пiд щити, проходить через вертикальнi охолоджуючi канали обмоток i остова, а iнша частина оливи через технологiчнi щiлини в щитах проходить в зону мiж зовнiшньою обмоткою i стiнкою бака.
Виникаючий таким чином направлений потiк оливи в охолоджуючих каналах активної частини забезпечує збiльшення коефiцiєнта тепловiддачi обмоток. При цьому, дякуючи досягнутому зниженню температури найбiльш гарячих точок обмоток i верхнiх шарiв оливи, забезпечується можливiсть пiдвищення навантаження трансформатора при його роботi на ступенi охолодження НДЦI.
Ступiнь охолодження НДЦ утворюється iз ступенi охолодження НДЦI i, додатково, оливоповiтряного охолоджувача. При включеннi охолоджувача забезпечується дальша iнтенсифiкацiя як внутрiшнього, так i зовнiшнього охолодження трансформатора, а, відповідно, i можливiсть подальшого пiдвищення навантаження трансформатора.
Робота трансформатора на ступенi охолодження виду МЦ дозволяє знизити рiвень шуму i забезпечить покращення умов технiчного обслуговування та ремонту вентиляторiв радiаторiв.
При системі охолодження ДЦ охолоджувачем виступає основна чатина охолоджуючого пристрою, тепловіддача поверхня якого складається з набору ребристих труб. Обдувка трубного пучка повiтрям виконується основними вентиляторами.

 • Регулятор напруги типу РС-9
  • Призначення регулятора напруги

Регулятор напруги служить для ступеневого регулювання напруги шляхом змiни коефiцiєнта трансформацiї при роботi його пiд навантаженням i встановлюється на лiнiйних виводах обмотки 110 кВ.
Схема управлiння пристрою регулювання напруги забезпечує два види управлiння:

 • місцевий – від  ручки або кнопкою управлiння електродвигуна;
 • дистанційний.
  • Технічні характеристики регулятора напруги
 • напруга – 110 кВ;
 • номінальний струм – 1000А;
 • число ступенів регулювання – 19.

 

  • Управління приводом регулятора напруги
   • Місцеве управління кнопкою з привода трансформатора

Мiсцеве управлiння приводом здійснюється з мiсця установки привода кнопкою управлiння КУ. При цьому пакетний вимикач В повинен бути ввiмкнений.
Ручка ключа управлiння IК (на щитi управлiння) знаходиться  в положеннi "дистанцiйне". Автомат АВ повинен бути ввiмкнений.
Для перемикання регулятора з 1-го в 2-ге положення потрiбно короткочасно (на 1-2 сек.) натиснути кнопку управлiння КУ привода з написом "II".
Для перемикання регулятора напруги з 2-го положення в сторону 1-го потрiбно короткочасно натиснути кнопку управлiння КУ з написом "I".
У випадку несправностi електродвигуна чи вiдсутностi живлення передбачена можливiсть ручного управлiння приводом за допомогою ручки, яка встановлюється на кiнець горизонтального вала привода.
Перед тим як приступити до управлiння приводом вiд ручки, необхiдно вимкнути на приводi пакетний вимикач В, за кiльце вiдтягнути валик ручного блокування на себе i повернути його проти годинникової стрiлки. В результатi електродвигун за допомогою механiчної кулачкової муфти буде вимкнений, чим досягається безпека при ручному управлiннi. Далі необхідно надягнути ручку на горизонтальний вал та провести необхiднi перемикання. Для перемикання привода в сторону 2-го положення ручку привода необхiдно обертати проти годинникової стрiлки. Для перемикання в бiк 1-го положення – за годинниковою стрiлкою.
Для перемикання привода на одне положення потрiбно виконати 33 оберти ручки. Зупинку привода на положеннi необхiдно робити по лiмбу, розмiщеному на кришцi шафи привода.
Забороняється зупиняти привiд у промiжному положеннi.
Увага! Мiсцеве управлiння регулятором вручну або за допомогою кнопки дозволяється виконувати тiльки на вимкненому трансформаторі.

   • Дистанційне управління

Дистанцiйне  управлiння приводом виконується так, як i мiсцеве, але за допомогою унiверсального перемикача IК. На щитi управлiння IК знаходиться в положеннi "дистанцiйне".

В зимовий час, при температурi навколишнього середовища нижче нуля, необхiдно ввiмкнути пiдiгрiв привода.

 • Експлуатація вводів

Трансформатор  обладнаний вводами 110 кВ з твердою iзоляцiєю.
Трансформатор   змонтований  в  камерi  трансформатора,  живлення  з  ЗРП-110 кВ виконується через герметичнi вводи 110 кВ (прохiднi iзолятори), якi вмонтовано в стiну мiж камерою трансформатора i ЗРП-110 кВ.
Експлуатацiя герметичних вводiв полягає в їх оглядах (щоб не було сколiв фарфору i пiдтiкання мастики), контролі тиску оливи з записом в журналах контролю, величини тиску в герметичних вводах (тиск в вводах повинен бути в межах 0,05-2,8 атм).

 • Пожежегасіння

Перед гасiнням пожежi на трансформаторi трансформатор попередньо повинен бути вимкнений i заземлений з усiх сторiн (110,10/10).
Для гасіння пожежi на трансформаторі при внутрішніх i зовнішніх його пошкодженнях служить система трубопроводiв з направленими струменями води на трансформатор.
Черговий персонал викликає пожежну машину. Пожежна машина під’їжджає до камери трансформатора i пiд'єднується пожежними рукавами до пожежного трубопроводу i подає під тиском воду на трансформатор.
Черговий персонал за допомогою кнопки на пожежному щитi вiдкриває засувку пожежного водопроводу, вручну вiдкриває кран на пожежному щитi i за допомогою пожежного рукава i ствола подає воду на трансформатор або iнший об’єкт, який горить, але обов'язково вiдключений вiд мережi.

 • Вимоги техніки безпеки
  • При оглядi трансформатора не слiд пiдiйматися на конструкцiї, наближатись до струмопровiдних частин на небезпечну вiдстань.
  • Огляд газового реле на наявнiсть повiтря /газу/ здiйснюється з дозволу дичпетчера з пiдняттям на трансформатор. За наявностi стацiонарної драбини огляд здiйснює сам черговий. При користуваннi переносною приставною драбиною огляд виконують двi особи, дотримуючись безпечних вiдстаней до струмоведучих частин.
  • Спускати газ /повiтря/ i вiдбирати проби газу з газового реле тiльки при вiдключеному трансформаторi.
  • Крильчатка вентилятора охолодження повинна бути вiдгороджена сiткою або завiсою, при їх вiдсутностi наближатися до працюючих вентиляторiв небезпечно. При виявленнi вiбрацiї вентилятор необхiдно вимкнути.
  • Пiднiматися на вiдключений трансформатор тiльки по драбинi.
  • Роботи на кришцi трансформатора виконувати з застосуванням поясiв. Необхiдно пам'ятати, що кришка трансформатора може бути слизька.
  • Трансформатор є пожежонебезпечним апаратом. Вогневi роботи поблизу трансформатора i на ньому виконувати особливо обережно вiдповiдно до  Iнструкцiї з проведення вогневих робiт.
 
< Трансформаторы напряжения типа ЗНИОЛ   УК-6 >