Початок arrow Книги arrow Правила arrow Система ремонтів основного обладнання комресорних станцій

Система ремонтів основного обладнання комресорних станцій

Зміст статті
Система ремонтів основного обладнання комресорних станцій
Загальний підхід до обґрунтування методології планування ремонтів
Методика моніторингу показників роботи обладнання
Методика оцінювання економічної доцільності подальшої експлуатації ГПА
Основні вимоги до інформаційного забезпечення і зовнішнього програмного інтерфейсу
Додаток
Типізація станів, подій, ситуацій для газоперекачуючого обладнання

СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА

Система стандартизації, сертифікації, метрологічного забезпечення і управління якістю продукції та виробництва

СИСТЕМА РЕМОНТІВ ОСНОВНОГО ЕНЕРГОМЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ

РОЗРОБЛЕНО

Науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом автоматизованих систем управління транспортом газу (НДПІАСУтрансгаз) ДК “Укртрансгаз”

ВНЕСЕНО
Управлінням з експлуатації та реконструкції КС ДК “Укртрансгаз”

РОЗРОБНИКИ: Р.А.Сімкіна (керівник роботи), В.В.Колодяжний, О.О.Прищепо, В.Г.Соляник, І.Ю.Стрюкова

Вступ
Цілий комплекс причин, вплив значення яких з часом тільки зростає, призводить до необхідності єдиного комплексного наукового обґрунтування строків, пріоритетності і економічної доцільності проведення кожного ремонту всіх видів енергомеханічного обладнання компресорних станцій. Найголовнішими причинами є:
­              постійне погіршення з часом загального технічного стану і показників надійності роботи всього енергомеханічного обладнання КС;
­              вироблення моторесурсу і повне вироблення експлуатаційного ресурсу для багатьох газоперекачуючих агрегатів та іншого обладнання;
­              підвищення експлуатаційних витрат і витрат на ремонтне обслуговування;
­              зростання кількості порушень екологічних вимог до умов експлуатації обладнання;
­              необхідність створення єдиної системи оптимального планування і виконання ремонтів і системи забезпечення їх запчастинами.
Для реалізації положень стандарту розроблене і впроваджене в експлуатацію в ДК “Укртрансгаз” програмне і інформаційне забезпечення автоматизованої системи ремонтного обслуговування основного енергомеханічного обладнання.

1 Галузь використання

Цей стандарт встановлює єдині підходи до визначення інтегрального технічного стану, інтегрального екологічного стану і надійності одиниць обладнання, методологію оптимального планування ремонтного обслуговування енергомеханічного обладнання КС і порядок роботи з автоматизованою системою оптимального ремонтного обслуговування всіх видів основного енергомеханічного обладнання КС (АСК Ремонти).
Стандарт визначає у складі АСК Ремонти методологію виконання:
­                 комплексного діагностування технічного стану в процесі експлуатації, до, під час і після ремонту;
­    комплексного аналізу показників надійності і безвідмовності роботи;
­    аналізу екологічних показників роботи;
­    аналізу економічної ефективності експлуатації обладнання;
­    аналізу ремонтопридатності обладнання і обґрунтування його реконструкції або заміни;
­    аналізу вироблення ресурсу складовими частинами ГПА і інших видів обладнання;
­    добору критичної стратегії для оптимального планування ремонтного обслуговування одиниці обладнання;
­    ремонтів і аналізу якості їх виконання;
1
­    структури серверної частини єдиного інформаційного забезпечення предметної області енергомеханічного обладнання в базі даних ДК “Укртрансгаз”;
­    роботи з клієнтським програмним забезпеченням.
Оперативне діагностування здійснюється в реальному часі, вібродіагностика і неруйнівні методи контролю застосовують з встановленою для них періодичністю. Стандарт визначає спосіб застосування результатів різних видів діагностування, поширюється на методологію визначення загального технічного стану і інтегрального показника надійності роботи всіх видів енергомеханічного обладнання КС до і після ремонтів, і в процесі експлуатації, методику комплексного оптимального планування ремонтного обслуговування, програмне і інформаційне забезпечення системи ремонтів.
Положення та вимоги цього стандарту обов’язкові для структурних підрозділів ДК “Укртрансгаз”, що експлуатують та ремонтують основне енергомеханічне обладнання КС.

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:
­              ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность.
­              ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення.
­              ДСТУ 3004-95 Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експериментальними даними.


3 Визначення

У цьому стандарті надані такі терміни та визначення, що використовуються в Автоматизованій системі керування ремонтним обслуговуванням:
АСК Ремонти - Автоматизована система керування ремонтним обслуговуванням всіх видів енергомеханічного обладнання компресорних станцій;
Система ППР – це сукупність запланованих організаційних і технічних заходів по нагляду за ГПА, їх обслуговуванню і ремонту з метою попередження зростання зносу і підтримки обладнання в працездатному стані;
Життєвий цикл обладнання – опис експлуатаційних і ремонтних подій, що мали місце для екземпляра (одиниці) обладнання з початку введення його в експлуатацію;
Міжремонтний цикл – опис (перелік) експлуатаційних і ремонтних подій для екземпляра обладнання між капітальними ремонтами або іншими ремонтами, що утворюють повний ремонтний цикл;
Ремонтна подія – ремонт, технічне обслуговування, обстеження, випробування і ін. події, що мають місце при обслуговуванні обладнання;
Нормативний міжремонтний пробіг – час між ремонтними подіями, що регламентується технічними умовами експлуатації обладнання;
Фактичний міжремонтний пробіг – час, фактично відпрацьований обладнанням між суміжними (послідовними) ремонтними подіями;
Горизонт планування – проміжок часу, на який ведеться планування. Перспективне планування – на 2-3 роки, поточне планування – на 1 рік, уточнений план-графік – на 1 квартал;
Графік планово-попереджувальних ремонтів – перелік ремонтних подій, що заплановані на горизонт планування з визначенням дат початку події і виду події;
Стратегія планування – методологія розрахунку дат ремонтів з урахуванням методу і міри розтягування або стискання часу відповідно до значення інтегрального показника цієї стратегії;
Інтегральний показник – чисельне значення, що характеризує кожну одиницю обладнання на початок горизонту планування і вираховується за відповідною до стратегії методикою;
Критична стратегія – така стратегія, для якої інтегральний показник має найбільше значення на початок горизонту планування;
Нормативний час простою в ремонті – час, відведений на виконання конкретного виду ремонту за технічними умовами експлуатації;
Номінальна дата проведення ремонту дата, що розраховується за нормативом міжремонтного пробігу після останнього виконаного до початку горизонту планування ремонту до наступного ремонту відповідного виду;
Розрахункова дата проведення ремонту дата, що розраховується на базі номінальної дати ремонту шляхом її переміщенням відповідно до обраної стратегії планування, для виконання обмежень або урахування фіксованих дат;
Обмеження на проведення ремонтів – це причина, що призводить до переміщення нормативних дат ремонтів відносно номінальних дат. Основні види обмежень – план транспорту газу, наявність запчастин, наявність ремонтного персоналу;
Календарний час - фізичний час. Одиниці календарного часу стосовно ремонтного обслуговування для різних типів обладнання – година, доба, місяць, рік;
Фактичний час роботи обладнання (наробіток)– абсолютний час перебування обладнання в роботі.

4 Позначення і скорочення

Позначення і скорочення, що використовуються в стандарті підприємства, стосуються, в основному, видів технологічних об’єктів і видів ремонтних подій.


АСК

- Автоматизована система керування

КС

- компресорна станція

ГПА

- газоперекачуючий агрегат

ППР

- планово-попереджувальний ремонт

КР

- капітальний ремонт

СР

- середній ремонт

ТО

- технічне обслуговування

ВЦН

- відцентровий нагнітач

ККД

- коефіцієнт корисної дії

БД

- база даних

ГТУ

- газотурбінна установка

УМГ

- управління магістральних газопроводів

СК

- силова турбіна

АПО

- аппарат повітряного охолодження

ГМК

- газомотокомпресор

ТВТ

- турбіна високого тиску

ТНТ

- турбіна низького тиску

СТ

- силова турбіна

ОК

- осьовий компресор

КВТ

- компресор високого тиску

КНТ

- компресор низького тиску

СКБД

- система керування базою даних

ГТД

- газотурбінний двигун

КПОП

- комплексний повітроочисний пристрій

ПТ

- парова турбіна

ОП

- опірний підшипник

ОУП

- опірно-упірний підшипник

САК

- система автоматичного керування

САР

- система автоматичного регулювання

ПОП

- передній опірний підшипник

ЗОП

- задній опірний підшипник

УП

- упірний підшипник

МБД

- маслобак двигуна

МБК

- маслобак компресора

ЕП

- електропривід

ГРС

- газорозподільча станція

ПЗГ

- пункт заміру газу

ГВС

- газовимірювальна станція

АР

- аварійний ремонт

МГ

- магістральний газопровід

СПЗГ

- станція підземного зберігання газу

КЦ

- компресорний цех

ЛВУ

- лінійне виробниче управління

ПР

- поточний ремонт

ОІ

- оперативна інформація

 

 

5 Основні положення методології оптимального планування ремонтів

Основні положення методології оптимального планування ремонтів основного енергомеханічного обладнання реалізовані в АСК Ремонти ДК «Укртрансгаз». Погіршення експлуатаційних характеристик газоперекачуючого обладнання з його фактичним зносом досягає з часом таких значень, що його подальша експлуатація стає економічно недоцільною і екологічно небезпечною. Достатню працездатність основного енергомеханічного обладнання можна забезпечити шляхом своєчасного і якісного проведення планово-попереджувальних ремонтів (ППР). Нормативна довжина міжремонтного циклу визначається строком служби основних частин і вузлів агрегату і повністю відповідає технічним умовам на експлуатацію кожного виду обладнання. Під плануванням ППР необхідно розуміти, в основному, визначення дат початку ремонтних подій за різними стратегіями. Критична стратегія ремонту для кожного конкретного випадку одиниці обладнання і горизонту планування обирається за максимальним значенням з переліку таких значень як: інтегральний показник технічного стану, загальний показник надійності, нормована відносна середня потужність, інтегральний показник екологічного стану, нормоване вироблення ресурсу складових вузлів. У разі економічної недоцільності подальшої експлуатації, обирається критична стратегія за економічною ефективністю.
Загальний підхід до обґрунтування методології проведення ремонтів наведений у розділі 9 цього СТП.

6 Методологія моніторингу технічного стану, показників надійності, екологічного стану і режиму роботи газоперекачуючого обладнання

Моніторинг технічного стану, показників надійності, екологічного стану і режиму газоперекачувального обладнання всіх видів енергомеханічного обладнання здійснює АСК Ремонти. Для реалізації моніторингу до складу АСК включені такі цільові функції:
­              паспортизація енергомеханічного обладнання з типізацією за марками, визначенням розміщення і підпорядкованості обладнання, аналізом наявності, достатності, якості і паспортного технічного стану;
­              збирання оперативної і звітної інформації про показники роботи для формування передісторії життєвого циклу обладнання за подіями і експлуатаційними показниками;
­              багатофакторний аналіз роботи технологічного обладнання КС.

Моніторинг необхідно виконувати з урахуванням:
­                 пріоритетів і вагових характеристик впливу на стратегію планування ремонтів для різних марок і конкретних екземплярів ГПА і інших видів обладнання інтегрального нормованого показника технічного стану, інтегрального нормованого показника надійності роботи, інтегрального нормованого екологічного показника, нормованої відносної середньої потужності, нормованого інтегрального вироблення ресурсу складових вузлів;
­                 методу розрахунків вагових коефіцієнтів на базі статистичного оброблення накопиченої технологічної інформації;
­                 алгоритму вибирання критичної стратегії планування в залежності від вище названих критеріїв і чисельних значень оцінки їх інтегральних нормованих значень.

7 Оцінка економічної доцільності подальшої експлуатації ГПА

За стандартом, оцінювання економічної доцільності подальшої експлуатації ГПА і економічної ефективності проведення ремонтів, що плануються, необхідно використовувати у тому разі, коли економічність експлуатації є найголовнішим критерієм оптимального планування. У разі, коли на горизонті планування визначається економічна доцільність проведення ремонтів, необхідно проводити комплексний аналіз ефективності проведених раніше ремонтів і ефективності подальшої експлуатації шляхом порівняння на одиницю часу таких питомих вартісних характеристик як:
1)            вартість однієї години безвідмовної роботи ГПА;
2)            вартість однієї години перебування ГПА в резерві;
3)            середня вартість одного аварійного ремонту для обладнання певного виду;
4)            середня вартість одного планово-попереджувального ремонту певного виду;
5)             вартість транспортування 1000 м3газу за період передісторії після останнього КР.
У розділі 11 цього СТП викладена “Методика оцінки економічної доцільності подальшої експлуатації ГПА”.


8 Інформаційне і програмне забезпечення системи ремонтів

Інформаційне і програмне забезпечення до АСК Ремонти повинно охоплювати (ураховувати) інформаційні потреби всіх комплексів інженерно - технологічних задач, розроблених стосовно енергомеханічного обладнання КС.
Єдина функціональна модель АСК Ремонти охоплює такі класи функцій керування як:
­       паспортизація (актуалізація екземплярів обладнання і їх стану),
­       збирання оперативної інформації (реплікація інформації),
­       контролювання режимів, стану, показників роботи,
­       аналіз показників роботи, відмов і стану обладнання,
­              оптимізація функцій керування ремонтним обслуговуванням, забезпечення працездатності обладнання (реалізація обчислювальних функцій).
Стандарт підприємства запроваджує єдині підходи до серверного інформаційного забезпечення, декларує використання єдиних інформаційних суттєвостей для різних за змістом і функційною спрямованістю комплексів задач. Стандарт підприємства запроваджує єдині підходи до зовнішнього програмного інтерфейсу комплексів задач і до порядку впровадження АСК Ремонти в підрозділах ДК “Укртрансгаз”.
У розділі 12 викладені “Основні вимоги до інформаційного забезпечення і зовнішнього програмного інтерфейсу для інформаційного і програмного забезпечення, що функціонує стосовно основного енергомеханічного обладнання КС”. 
< Пусконалагоджувальні роботи на компресорних станціях магістральних газопроводів   Системи вентиляції виробничих об'єктів ДК «Укртрансгаз» >