Початок arrow Книги arrow Правила arrow Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел

Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел

Зміст статті
Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел
Відомості про трансформаторні масла та їх класифікація
Приймання трансформаторних масел
Застосування трансформаторного масла на підприємствах
Експлуатація трансформаторних масел
Вказівки з експлуатації масляного господарства
Заходи безпеки у процесі експлуатації масляного господарства
Параметри якості трансформаторних масел
Осушка та дегазація трансформаторних масел
Синтетичні та природні адсорбенти
Характеристики обладнання для обробки та регенерації трансформаторних масел

Міністерство енергетики України

 

ГКД 34.43.101-97 

ПРИЙМАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ
ТРАНСФОРМАТОРНИХ МАСЕЛ
Методичні вказівки

 

НДІ Енергетики
Київ 1998

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО   НІЦ «Електромережа» НДІЕнергетики УНВО «Енергопрогрес», ВАТ Всеукраїнський інститут трансформаторобудування, AT НІЦ «ЗТЗ-Сервіс»

2 ВИКОНАВЦІ   В.Б. Абрамов, Т.М. Абрамова, Г.Д. Головань, А.І. Панченко, В.В. Соколов, М.Я. Осервасер, О.М. Синечко

3 ЗАТВЕРДЖЕНО 1997-01-17 Міністерство енергетики та електрифікації України, В.А. Лучніков

4 ЗАМІСТЬ   РД 34.43.105-89 Методические указания по эксплуатации трансформаторных масел. — Затв. Головтехуправлінням Міненерго СРСР
РД 34.43.201-88 Типовая инструкция по контролю качества и применению импортных трансформаторных масел. — Затв. Головтехуправлінням Міненерго СРСР 19.09.88

5 СТРОК ПЕРЕВІРКИ   2002 рік

УДК 621.315.615.2.004.1   ГКД 34.43.101-97

ПРИЙМАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ
ТРАНСФОРМАТОРНИХ МАСЕЛ
Методичні вказівки

ПРИЕМКА, ПРИМЕНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ТРАНСФОРМАТОРНЫХ МАСЕЛ
Методические указания

  Чинний від 1998-12-01

1 Галузь використання

  1.1 Ці методичні вказівки поширюються на нафтові трансформаторні масла (оливи) всіх марок, що застосовуються в електрообладнанні загального призначення на підприємствах Міненерго України, і є обов'язковими для персоналу цих підприємств.
1.2 На підставі положень цих методичних вказівок підприємства Міненерго України, що експлуатують маслонаповнене електрообладнання, можуть розробляти місцеві інструкції, які враховують конкретні умови і сприяють раціональному використанню трансформаторних масел, підвищенню надійності та подовженню строку служби електрообладнання.

  2 Нормативні посилання

  У цих методичних вказівках є посилання на такі нормативні документи:
- ІЕС publication 156 (1963) Method for the determination of the electric strength of insulating oils [Публікація ІЕС 156 (1963) Метод визначення пробивної напруги ізоляційних масел]1);
- ІЕС publication 247 (1978) Measurement of relative permittivity, dielectric
dissipation factor and d.c. resistivity of insulating liquids [Публікація ІЕС 247 (1978)

1) Посилання на цей Міжнародний стандарт має рекомендаційний характер.
Вимірювання відносної діелектричної cпроникності, тангенсу кута діелектричних втрат їв питомого опору рідких діелектриків]1);
- ІEC publication 296 (1982) Specification for unused mineral insulating oils for  transformers and switchgear [Публікація EC 296 (1982) Специфікація на свіжі нафтові ізоляційні масла для трансформаторів та вимикачів]1);
- ІЕС publication 422 (1989) Supervision and maintenance guide for mineral insulating oils in electrical equipment [Публікація ІЕС 422 (1989) Правила експлуатації та контролю якості ізоляційних масел в електричному обладнанні]1);
- ІЕС publication 628 (1985) Gassing of insulating liquids under electrical strеss and ionization [Публікація ІЕС 628 (1985) Газоутворення у рідких діелектриках у разі впливу електричної напруги та іонізації]1);
- ІЕС publication 666 (1979) Detection and determination of specified antioxidant additives in insulating oils [Публікація EC 666 (1979) Виявлення та визначення антиокислювальних присадок в ізоляційних маслах]1);
- ІЕС publication 733 (1982) Determination of water in insulating oils, and in oil-impregnated paper and pressboard [Публікація ІЕС 733 (1982) Визначення води в ізоляційних маслах та в папері і пресованому картоні, які просочені маслом]1);
- EC publication 814 (1985) Determination of water in insulating liquids by automatic coulometric Karl Fischer titration [Публікація ІЕС 814 (1985) Визначення води у рідких діелектриках за методом Карла Фішера]1);
- EC publication 970 (1989) Methods for counting and sizing particles in insulating liquids [Публікація EC 970 (1989) Методи підрахування та класифікації за розміром часток у рідких діелектриках]1);
- EC publication 997 (1989)  Determination of polychlorinated biphenyls (PCBs) іn mineral insulating oils by packed column gas chromatograpfy (GC) [Публікація ІЕС 997 (1989) Визначення поліхлорбіфенілів (ПХБ) у мінеральних ізоляційних маслах за допомогаю колонкової газової хроматографії]1);
- EC publication 1125 (1992) Unused hydrocarbon-based insulating liquids - Test methods for evaluating the oxidation stability [Публікація ІЕС 1125 (1992) Свіжі рідкі діелектрики на основі вуглеводнів - Методи випробувань для оцінювання стабільності проти окислення]1);

1) Посилання на цей Міжнародний стандарт має рекомендаційний характер.
- ІEC publication 1198 (1993) Mineral insulating oils - Methods for determination of 2-furfural and related compounds [Публікація ІЕС 1198 (1993) Мінеральні ізоляційні масла - Методи визначення 2-фурфуролу та похідних сполук]1);

 1. ISO Standard 2049 (1972) Petroleum products - Determination of color

(Стандарт ISO 2049-72 Нефтепродукты. Метод определения цвета)1);
- ISO Standard 2719 (1988) Petroleum products - Determination of flesh point -Pensky-Martens doused cup method (Стандарт ISO 2719 - 88 Нефтепродукты и
смазочные материалы. Определение точки вспышки. Метод Пенски-Мартенс в закрытом сосуде)1);

 1. ISO Standard 3016-(1974) Petroleum oils - Determination of pour point

(Стандарт ISO 3016 - 74 Масла нефтяные. Метод определения температуру застывания1);
- ISO Standard 3104 (1976) Petroleum products - Transparent and opaque liquids -Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity (Стандарт ISO 3104 - 76 Нефтепродукты светлые и темные. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости)1);
- ISO Standard 3675 (1976) Crude petroleum and liquid petroleum products -Laboratory determination of density or relative density - Hydrometer method (Стандарт ISO 3675 - 76 Нефть сырая и жидкие нефтепродукты. Лабораторное определение плотности или относительной плотности при помощи ареометра)1);
- ISO Standard 5562 (1978) Petroleum products - Electrical insulating oils -Detection of corrosive sulphur (Стандарт ISO 5562 - 78 Нефтепродукты. Масла трансформаторные. Метод определения коррозионной серы. НП)1);
-ISO Standard 6295 (1983) Petroleum products - Mineral oil - Determination of interfacial tension of oil against water by the ring method (Стандарт ISO 6295 - 83 Нефтепродукты. Минеральные масла. Определение натяжения на границе раздела фаз масло - вода. Метод с применением кольца. НП)1);
- ASTM standard D 2144 - 94 Methods for examination of electrical insulating oils by infrared absorption (Стандарт ASTM D 2144 - 94 Методи дослідження
електроізоляційних масел за допомогою інфрачервоного поглинання)1);
- ASTM standard D 3635 - 90 Test method for copper in electrical insulating oil by atomic absorption spectrophotometry (Стандарт ASTM D 3635 - 90 Метод

1) Посилання на цей Міжнародний стандарт має рекомендаційний характер.
визначення міді в електроізоляційному маслі за допомогою атомної абсорбційної спектрофотометрії)1);
- I/IEEE C.57.106-1993 An American National Standard IEEE Guide for Acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment (Американский национальный стандарт по приемке и эксплуатации изоляционного масла в маслонаполненном оборудовании)1);
- ГОСТ 12.1.007 - 76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности;
- ГОСТ 12.1.044 - 89 (СТ СЭВ 4831 - 84, СТ СЭВ 6219 - 88, СТ СЭВ 6527 - 68) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения;
- ГОСТ 33 - 82 Нефтепродукты. Метод определения кинематической и расчет динамической вязкости;
- ГОСТ 981 - 75 Масла нефтяные. Метод определения стабильности против окисления;
- ГОСТ 982 - 80 Масла трансформаторные. Технические условия;
- ГОСТ 1461 - 75 Нефть и нефтепродукты. Метод определения зольности;
- ГОСТ 1510-84 (СТ СЭВ 1415 - 78) Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение;
- ГОСТ 1547 - 84 Масла и смазки. Метод определения наличия воды;
- ГОСТ 2517 - 85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб;
- ГОСТ 2917 - 76 Масла и присадки. Метод определения коррозионного воздействия на металлы;
- ГОСТ 3900 - 85 (СТ СЭВ 6754 - 85) Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности;
- ГОСТ 3956 - 76 Силикагель технический. Технические условия;
- ГОСТ 5439 - 76 Газы горючие природные и искусственные. Метод определения объемной доли компонентов на комплектах для газовых анализов типа КГА;
- ГОСТ 5789 - 78 Толуол. Технические условия;
- ГОСТ 5985 - 79 (СТ СЭВ 3963 - 83) Нефтепродукты. Метод определения кислотности и кислотного числа;

1) Посилання на цей Міжнародний стандарт має рекомендаційний характер.
- ГОСТ 6307 - 75 (СТ СЭВ 3967 - 83) Нефтепродукты. Метод Определения наличия водорастворимых кислот и щелочей;
- ГОСТ 6356 -75 (СТ СЭВ 1495 - 79) Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле;

 1. ГОСТ 6370 - 83 (СТ СЭВ 2876 - 81) Нефть, нефтепродукты и присадки.

Метод определения механических примесей;
- ГОСТ 6433.5 - 84 (СТ СЭВ 2121 - 80) Диэлектрики жидкие. Отбор проб;

 1. ГОСТ 6581 - 75 (СТ СЭВ 3166 - 81) Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний; - ГОСТ 6722 - 75 Картон фильтровальный технический. Технические условия;

- ГОСТ 7822 - 75 Масла нефтяные. Метод определения растворенной воды;
- ГОСТ 8136 - 85 Оксид алюминия активный. Технические условия;
- ГОСТ 8984 - 75 Силикагель-индикатор. Технические условия;
- ГОСТ 10121 - 76 Масло трансформаторное селективной очистки. Технические условия;
- ГОСТ 11362 - 76 (СТ СЭВ 5025 - 85) Нефтепродукты. Метод определения числа нейтрализации потенциометрическим титрованием;
- ГОСТ 11677 - 85 (СТ СЭВ 1102 - 86) Трансформаторы силовое. Общие технические условия;
- ГОСТ 17216 - 71 Промышленная чистота. Классы чистоты жидкостей;
- ГОСТ 18300 - 87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия;
- ГОСТ 19121 - 73 (СТ СЭВ 3361 - 81) Нефтепродукты. Метод определения содержания серы сжиганием в лампе;
- ГОСТ 19296 - 73  Масла  нефтяные. Фотоэлектроколориметрический метод определения натровой пробы;
- ГОСТ 20284 - 74 Нефть и нефтепродукты. Метод определения цвета на колориметре ЦНТ;
- ГОСТ 20287 - 91 Нефтепродукты. Метод определения температур текучести и застывания;

 1. ГОСТ 24614 - 81 Жидкости и газы, не взаимодействующие с реактивом

Фишера. Кулонометрический метод определения воды;

1) Посилання на цей Міжнародний стандарт має рекомендаційний характер.
- ТУ 34-11-11066 - 86 Установка для обработки трансформаторного масла типа УВМ-2. Технические условия;

 1. ТУ 34-38-8509 - 386 Установка маслоочистительная ПСМ1-3000, поставляемая для экспорта. Технические условия;
  -ТУ 34-38-10217 - 81 Установка передвижная сепараторная маслоочистительная ПСМ2-4. Технические условия;
  - ТУ 34-38-10610 - 83 Машина маслоочистительная СМ1-3000. Технически» условия;
  - ТУ 34-38-10612 - 83 Фильтропресс ФП2-3000. Технические условия;
  - ТУ 34-38-11043 - 86 Машина сепараторная маслоочистительная СМ2-4. Технические условия;
  - ТУ 34-38-11103 - 86 Фильтропресс рамный ФП4-4. Технические условия;
  - ТУ 34-43-1090 - 78 Установка блочная цеолитовая БЦ-77-1100. Технические условия;
  - ТУ 34-43-1347 - 78 Установка передвижная вакуумной обработки и азотирования трансформаторного масла типа УВМ-1. Технические условия;
  - ТУ 34-43-11020 - 86  Установка цеолитовая передвижная М002-А
  Технические условия;
  - ТУ 38-10281 - 75 Цеолиты общего назначения формованные со связующими. Технические условия;
  - ТУ 81-04-178 - 78 Бумага фильтровальная ДРКБ. Технические условия;
  - ТУ 81-04-519 - 78 Материал фильтровальный МФ-16 для масляных полнопоточных фильтров двигателей ЯМЗ и КАМАЗ. Технические условия;
  -ТУ 113-12-11.075 - 87 Силикагель-индикатор. Тип ИС-2. Технические условия;
  - ТУ 38.101.281 - 80 Масло трансформаторное адсорбционной очистки ТАп. Технические условия;
  -ТУ 38.101.857 - 80 Масло трансформаторное MB. Технические условия;
  - ТУ 38.101.890 - 81  Масло трансформаторное ТКп. Технические условия1);
  -.ТУ 38.101.1025 - 85  Масло трансформаторное гидрокрекинга ГК. Технические условия;

1) Масло марки ТКп за цими ТУ не виробляється, але знаходиться в експлуатації.

 -ТУ 38.101.1271-89 Масло трансформаторное арктическое АГК. Технические условия;
- ТУ 38.401.58.49 - 92 Масло трансформаторное ТКп. Технические условия.
- Правила пожежної безпеки в Україні. - Затв. наказом МВС України від 22.06.95 №400;
- Общесоюзные нормы технологического проектирования. Определение категорий помещений и зданий по взрывоопасной и пожарной опасности. - Затв. МВС СРСР 27.02.86;
- РД 34.20.501 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. - Затв. Міненерго СРСР 20.02.89;
- РД 34.43.202 Масла трансформаторные. Методика определения содержания механических примесей: РТМ 34-70-653 - 83. - Затв. Головтехуправлінням Міненерго СРСР 21.11.83;
- РД 34.46.302 - 89 Методические указания по диагностике развивающихся дефектов по результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов (временные). - Затв. Головтехуправліщиям Міненерго СРСР 12.12.89;
- РД 34.46.303 - 89 Методические указания по подготовке и проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов. -Затв. Головтехуправлінням Міненерго СРСР 14.12.89;
- Инструкция ОВБ 463.252 - 66 Эксплуатация прибора для определения объемного содержания воздуха в масле при монтаже трансформаторов (Запорожский трансформаторный завод);
- Правила устройства электроустановок. 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: Энергоатомиздат, 1986. - Зі змінами та доповненнями. 
< Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов   Програми попереднього спеціального навчання працівників основних професій ДК "Укртрансгаз" (2) >