Початок arrow Книги arrow Правила arrow Правила технічної експлуатації газорозподільних станцій магістральних газопроводів

Правила технічної експлуатації газорозподільних станцій магістральних газопроводів

Зміст статті
Правила технічної експлуатації газорозподільних станцій магістральних газопроводів
Загальні вимоги
Експлуатація газорозподільних станцій
Системи і обладнання газорозподільних станцій
Технічне обслуговування і ремонт
Загальні положення
Забезпечення екологічної безпеки під час експлуатації газорозподільних станцій

СТП 320. 30019801.033-2001

СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВ

 


Правила технічної експлуатації газорозподільних станцій

магістральних газопроводів

Правила технической эксплуатации газораспределительных станций

магистральных газопроводов

Затверджено і введено в дію наказом від                    №

 

1 Галузь використання

1.1 Цей стандарт поширюється на діючі ГРС з моменту підписання актів Державними комісіями про приймання їх в експлуатацію.

1.2 Цей стандарт встановлює:

-       єдине визначення можливих форм обслуговування ГРС;

-       технічні вимоги (критерії), які визначають можливість переведення ГРС на певну форму обслуговування;

-       систему профілактичного і ремонтного  обслуговування технологічного обладнання,  систем КВПіА та САК;

-       порядок підготування і виконання планово-попереджувального ремонту (далі ППР) обладнання ГРС;

-       порядок експлуатації кожного виду обладнання та систем КВПіА, що складають технологічну схему ГРС;

-       вимоги техніки безпеки і пожежобезпеки у разі виконання повного комплексу робіт,  які виконуються на ГРС під час експлуатації та ремонтних робіт;

-       типову форму інструкції для оператора ГРС, приладиста КВПіА і слюсаря з ремонту обладнання ГРС. (Додатки Б,В,Г)

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

- ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"; 

- ГОСТ 12.1.011-78 "ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний";

- ГОСТ 25861-83 "Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний";

- ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия";

- СНиП 3.05.07-85 "Система автоматизации";

- СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве";

- ДНАОП 0.00-1.07-94 "Правила будови і  безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском ";

- ДНАОП 0.00-1.20-98 "Правила безпеки  систем газопостачання України";

- ДНАОП 0.00-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів";

- ДНАОП 0.00-1.26-96 "Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 Мпа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 1150С";

- ДНАОП 0.00-4.03-93 "Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях";

- ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці";

- ДНАОП 0.03-3.01-71 "Санітарні норми проектування промислових підприємств № 245-71";

- НАОП 1.1.23-1.03-84 "Правила безпеки при експлуатації магістральних газопроводів";

- НАОП 1.1.23-5.06-88 “Типова інструкція щодо безпечного ведення вогневих робіт на газових об’єктах Мінгазпрому СРСР”;

- НАОП 1.1.23-8.01-92 "Класифікація основних приміщень газової промисловості щодо вибухопожежної і пожежної безпеки";

- НАПБ Б.07.005-86 "Определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности";

- ВСН-012-88 "Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть I, Часть II".

- "Правила подачі та використання природного газу в народному господарстві України", затв.  наказом Держнафтогазпрому від 01.11.94р. № 345;

- СТП 320.30019801.018 -2000 "Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів";

- “Інструкція по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт на об’єктах ДК “Укртрансгаз”, затв. наказом ДК "Укртрансгаз" від 31.12.99р. № 402;

- “Інструкція з організації робіт щодо отримування від постачальників, перевезення, зберігання, відпуску і використання метанолу на об’єктах НАК "Нафтогаз України”;

- 1А.13211.001 ТЗ. "Базове технічне завдання. САК ГРС". Затв. АТ "Укргазпром" 1.06.98р.;

- "Правила експлуатації та безпечного обслуговування засобів автоматики, телемеханіки та обчислювальної техніки в газовій промисловості України". Затв. наказом АТ "Укргазпром" від 28.07.98 №202;

- "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей". Затв. Міненерго СРСР 21.12.84р.;

- "Правила устройства электроустановок",ПУЭ. Затв. Міненерго СРСР 06.07.84р.

- "Правила пожежної безпеки в газовій промисловості України", затв. Наказом АТ "Укргазпром" від 19.07.97 №57;

  - “Інструкція щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій на об’єктах магістральних газопроводів ДК “Укртрансгаз”. Затв. наказом ДК "Укртрансгаз" від 29.12.2000р. №309;

- "Правила охорони магістральних трубопроводів". Погоджені Держнаглядохоронпраці України, лист від 21.11.2000р. №01-3/2778-027-2.


3 Позначення і скорочення

АГНКС

-

автомобільна газонаповнювальна компресорна станція;

АГРС

-

автоматизована  газорозподільна  станція;

АТ

-

акціонерне товариство;

БК ГРС

-

газорозподільна станція в блочно-комплектному виконанні;

ВАТ

-

відкрите акціонерне товариство;

ВУ ПЗГ

-

виробниче управління підземного зберігання газу;

ГВС

-

газовимірювальна станція;

ГДВК

-

гранично допустимі вибухобезпечні концентрації;

ГДК

-

гранично допустимі концентрації;

ГРС

-

газорозподільна станція;

ДК

-

дочірня компанія;

ДКС

-

дожимна компресорна станція;

ДП

-

диспетчерський пункт;

ДРЕС

-

державна районна електростанція;

ДУ

-

дистанційне управління (керування);

ЕД

-

експлуатаційна документація;

ЕХЗ

-

електрохімічний захист;

ЗВТ

-

засоби вимірювальної техніки;

ЗІЗ

-

засоби індивідуального захисту;

ЗІП

-

запасні частини, інструменти та приладдя;

ІТП

-

інженерно-технічний працівник;

КВПіА

-

контрольно-вимірювальні прилади і автоматика;

КП

-

контрольований пункт;

КС

-

компресорна станція;

КЦ

-

компресорний цех;

ЛВУ МГ

-

лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів;

ЛЕП

-

лінії електропередач;

ЛЕС

-

лінійно-експлуатаційна служба;

МГ

-

магістральний газопровід;

МОЗ

-

міністерство охорони здоров’я;

НАК

-

національна акціонерна компанія;

НАОП

-

нормативний акт про охорону праці;

ОП

-

охорона праці;

ПБЕ МГ

-

"Правила безпеки при  експлуатації магістральних газопроводів";

ПЕОМ

-

персональна електронно-обчислювальна машина;

ПЗК (СПЗК)

-

пружинний запобіжний кран (спеціальний пружинний запобіжний кран);

ПІБ

-

прізвище, ім’я, по батькові;

ПЛАС

-

план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій;

ППР

-

планово-попереджувальний ремонт;

ПРГ

-

пункт редукування газу;

ПСГ

-

підземне сховище газу;

ПТЕ і ПТБ

-

"Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правила техніки безпеки електроустановок споживачів";

ПТЕ МГ

-

"Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів";

ПУЕ

-

"Правила улаштування електроустановок";

РУ

-

ручне управління (керування);

САК

-

система автоматизованого керування;

СВГ

-

система вимірювання витрат газу;

СКЗ

-

станція катодного захисту;

СПЗГ

-

станція  підземного зберігання газу;

СПМ

-

суміш природних меркаптанів;

ТЕЦ

-

теплоелектроцентраль;

ТЗ

-

технічне завдання;

ТКД

-

тарифно-кваліфікаційний довідник;

УКЗ

-

установка катодного захисту;

УМГ

-

управління магістральних газопроводів; 
< Правила технической эксплуатации теплоиспользующих установок   Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів >