Початок arrow Книги arrow Правила arrow Правила охорони праці для видавництв ї редакцій

Правила охорони праці для видавництв ї редакцій

Зміст статті
Правила охорони праці для видавництв ї редакцій
Вимоги до виробничих і побутових будівель та приміщень
Вимоги до виробничих дільниць, обладнання та робочих місць
Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці
Вимоги до експлуатації автотранспорту, вантажно-розвантажувальнв роботи
Комплекси фізичних вправ виробничої гімнастики
Вправи для очей під час регламентованих перерв

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного
комітету України
по нагляду за
охороною праці
від 18.07.96 № 122

 

ДНАОП 8.7.10—1.01—96
__________________________

ПРАВИЛА
охорони праці для видавництв ї редакцій

1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним інститутом
поліграфічної промисловості ім Т.Шевченка
РОЗРОБНИКИ В.О.Громцев (Мїнпресінформ),
Б.А. Гайванович (УНДІПП),
О.Г.Жеглов (ВО “Поліграфкнига”),
Н.И.Куновська (УНДІПП, відповідальний виконавець),
Г.Ю.Лут (Видавництво “Вільна Україна”),
Л.О.Мельничук (Держнаглядохоронпрацї),
В.К.Моргунский (АТ “Полїграфїст”),
Л.Г.Палагнюк (Вид-во “Преса України”),
Л.М.Тяллєва (УНДІПП, зав відділом),
І.М.Чижевський (УАД),
Л.Я.Шиманська (УНДІПП, керівник теми)
2 ВНЕСЕНО НА РОЗГЛЯД І ЗАТВЕРДЖЕННЯ
Міністерством України у справах преси та інформації
3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Дані Правила розповсюджуються на видавництва та редакції (надалі — видавництва) незалежно від їх форм власності та відомчої належності.
Правила встановлюють вимоги охорони праці до виробничих ї допоміжних будівель і приміщень, виробничих дільниць, обладнання та робочих місць; санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці; вимоги до експлуатації автотранспорту та порядку проведення вантажно-розвантажувальних робіт.
Дані Правила поширюються на всіх працівників видавництв.
Керівники підприємств, установ, організацій та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог Правил, в межах покладених на них завдань та функціональних обов'язків згідно з чинним законодавством.
Особи, винні в порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з діючим законодавством.
Розслідування та облік аварій, нещасних випадків та професійних захворювань, що мали місце у видавництвах. повинні проводитися у порядку, встановленому ДНАОП 0.00-4.03-93.
3 введенням в дію Правил охорони праці для видавництв і редакцій вважати такими, що не застосовуються на території України, НАОП 8.7.10-1.03-86 “Правила безпеки праці у видавництвах та редакціях”. Затверджені Держкомвидавом СРСР,1986 р.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В даних Правилах є посилання на такі нормативні документи:
ГОСТ 12.0.003-74 “ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация”;
ГОСТ 12.1.003-83 “ССБТ Шум. Общие требования безопасности”;
ГОСТ 12.1.005-88 “ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны”;
ГОСТ 12.1.018-93 “ССБТ. Пожаровзрывоопасность статического електричества. Общие требования”;
ГОСТ 12.1.019-79 “ССБТ Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты”;
ГОСТ 12.1.030-81 “ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление, зануление”;
ГОСТ 12.2.003-91 “ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности”;
ГОСТ 12.2.032-78 “ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования”;
ГОСТ 12.2.033-78 “ССБТ Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования”;
ГОСТ 12.2.049-80 “ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования”;
ГОСТ 12.3.002-75 “ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности”;
ГОСТ 12.3.009-76 “ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности”;
ГОСТ 12.3.013-77 “ССБТ. Работы машинописные. Общие требования безопасности”;
ГОСТ 12.3.020-80 “ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности”;
ГОСТ 12. 4.013-85Е “ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия”;
ГОСТ 21889-76 “Система “человек-машина”. Кресло человека-оператора. Общие эргономические требования;
СНиП II-4-79 “Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования”;
СНиП II-89-90 “Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования”;
СНиП 2.04.05-91 “Отопление, вентиляция и кондиционирование”;
СНиП 2.09.02-85 “Производственные здания”;
СНиП 2.09.04-87 “Административные и бытовые здания и помещения промышленных предприятий”;
СН 181-70 “Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий”;
СН 3223-85 “Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах”;
ДНАОП 0.00-1.02-92 “Правила будови ї безпечної експлуатації ліфтів”. Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 17.06.92;
ДНАОП 0.00-1.03-93 “Правила будови ї безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів”. Затверджені Держнаглядохоронпрацї України наказом від 16.12.93 № 128;
ДНАОП 0.00.1.21-84 “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів”. Затверджені Головдерженергонагляд Міненерго СРСР 21.12.84;
ДНАОП 0.00-4.03-93 “Положення про розслідування та облік нещасних випадків. професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах та організаціях”. Затверджені кабінетом міністрів України 10.09.93. Постанова № 623;
ДНАОП 0.03-1.43-88 “Санітарні правила при роботі з ртуттю, її сполуками та приладами з ртутним заповненням № 4607-88”. Затверджені Мінохорониздоров’я СРСР, 1988 р;
ДНАОП 0.03-3.01-71 “Санітарні норми проектування промислових підприємств СН 245-71”. Затверджені Мінохорониздоров’я СРСР, 1971 р;
ДНАОП 0.03-3 18-88 “Тимчасові санітарні норми та правила для робітників обчислювальних центрів № 4559-88”. Затверджені Мінохорониздоров’я СРСР, 1988 р;
ДНАОП 0.03-3 28-93 “Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками”. Затверджені Мінохорониздоров’я України наказом від 10.12. 93 № 241;
НАОП 1.1.10-1.01-85 “Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок”. Затверджені Міненерго СРСР, 10.09 85;
НАОП 5.1.12-1.01-80 “Правила техніки безпеки на автомобільному транспорті”. Затверджені Мінавтотранс РРФСР, 23 10.80;
НАОП 5.1.12-1.02-78 “Правила техніки безпеки для авторемонтних підприємств”. Затверджені Мінавтотранс РРФСР 11.12.78;
НАОП 8.7.10-2.04-84 “ОСТ 29.12.0.006-84 Вантажно-розвантажувальні, складські та транспортні роботи. Вимоги безпеки”. Затверджені Держкомвидавом СРСР. 1984 р;
Правила пожежної безпеки в Україні. Затверджені в.о. держінспектора України з пожежного нагляду, 14.06.95. Зареєстрованї Міністерством юстиції України 14.07.95. Реєстраційний номер 219/755;
Положение о проведении планово-предупредительных ремонтов производственных зданий и сооружений. Утверждено приказом Госстроя СССР от 29.12.73. № 279;
Правила дорожнього руху України Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.93, № 1094. 
< Правила охорони працi при експлуатацiї пралень та лазень   Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу >