Початок arrow Книги arrow Правила arrow Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Форма наряду - допуску - Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Зміст статті
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
Основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок
Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи
Технічні заходи
Проведення робіт щодо запобігання аваріям та ліквідація їхніх наслідків
Повітряні лінії електропередачі
Роботи на кабельних лініях електропередачі
Роботи на комутаційних апаратах і комплектному розподільчому устаткуванні
Роботи під час обслуговування електродвигунів
Роботи з вимірювальними приладами, пристроями релейного захисту, автоматики, телемеханіки і зв’язку
Акумуляторні батареї та зарядні пристрої
Роботи з електроінструментом, трансформаторами, перетворювачами
Роботи в електроустановках, пов’язані з підійманням на висоту
Роботи в електроустановках із застосуванням механізмів і вантажопідіймальних машин
Робота відряджених працівників
Правила безпеки під час виконання окремих видів робіт в електроустановках спеціального призначення
Опосвідчення стану безпеки електроустановок
Додаток 1, 2, 3
Форма наряду - допуску
Додаток 5, 6
Єдині форми протоколів вимірювань
Форма акту опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів
Нормативні посилання

 

 

Додаток 4

 

до пункту 3.2.2 Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів

 

 

 

 

 

Форма наряду - допуску1

Підприємство __________________________________________________________________________

Підрозділ ______________________________________________________________________________

Наряд-допуск2 № ____________________________
(для робіт в електроустановках)

Керівнику робіт (наглядачеві)4 ____________________________________________________________
(посада; прізвище4, ініціали; група з ел. безпеки*)
до пускачеві ___________________________________________________________________________
(посада; прізвище, ініціали; група з ел. безпеки*)
з членами бригади ______________________________________________________________________
(посада; прізвище, ініціали; група з ел. безпеки*)
______________________________________________________________________
(посада; прізвище, ініціали; група з ел. безпеки*)
доручається ___________________________________________________________________________
Роботу розпочати: дата3 ______________________час ________________________
Роботу закінчити: дата ______________________час ________________________

Таблиця 1. Заходи щодо підготовки робочих місць
(перелічити всі робочі місця)

Найменування електроустановок5, в яких потрібно провести вимкнення та встановити заземлення

Що повинно бути вимкнено і де заземлено

1

2

Окремі вказівки _________________________________________________________________________

Наряд видав: дата __________________________ час _________________________
Підпис ____________________________________ ___________________________________________
(посада; прізвище, ініціали; група з ел. безпеки*)
Наряд продовжив до: дата ___________________ час __________________________
Підпис ____________________________________ ___________________________________________
(посада; прізвище, ініціали; група з ел. безпеки*)
___________________________
дата М.П.

__________________________
*Група з електробезпеки вказується прописом.

Таблиця 2. Дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск

Дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск видав (посада, прізвище або підпис)
(перелічити всі робочі місяця)

Дата,
час

Підпис працівника, який отримав дозвіл на підготовку
робочих місць і на допуск

1

2

3

Робочі місця підготовлені. Під напругою залишились _________________________________________
______________________________________________________________________________________

Допускач ______________________________________________________________________________
(підпис; прізвище, ініціали)

Керівник робіт (наглядач) ________________________________________________________________
(підпис; прізвище, ініціали)

Продовження
додатка 4
до пункту 3.2.2 Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів

Таблиця 3. Інструктаж членів бригади (цільовий)
при первинному допуску

Члени бригади
(прізвище, ініціали)

Підпис осіб,
які пройшли інструктаж

Члени бригади
(прізвище, ініціали)

Підпис осіб,
які пройшли інструктаж

1

2

1

2

Підписи осіб, які провели інструктаж:
Допускач ________________________________________

Керівник робіт (наглядач) __________________________

Таблиця 4. Щоденний допуск до роботи і її закінчення

Бригада проінструктована і допущена на робоче місце

Робота закінчена, бригада виведена

Назва
робочого місця

Дата,
час

Підписи

Дата, час

Підпис керівника робіт (наглядача)

Допускача

Керівника робіт
(наглядача)

1

2

3

4

5

6

Таблиця 5. Зміни в складі бригади

Введений до бригади
(прізвище, ініціали; група (прописом)

Виведений з бригади
(прізвище, ініціали; група (прописом)

Дата, час

Дозволив (підпис)

1

2

3

4

Роботу повністю закінчено, бригаду виведено; заземлення, встановлені бригадою, зняті, повідомлено (кому) _______________________________________________________________________
(посада)
______________________________________________________________________________________
(прізвище)

Дата ____________________ час _____________________

Керівник робіт (наглядач) ____________________________
(підпис)

 

Вказівки щодо заповнення наряду-допуску для робіт в електроустановках

1. Записи в наряді-допуску мають бути розбірливими. Забороняється заповнення бланку наряду-допуску олівцем та виправлення тексту.
2. Система нумерації нарядів-допусків встановлюється керівництвом підприємства.
3. Під час зазначення дат вказується число, місяць і дві останні цифри, що позначають рік. Наприклад: 02.03.96, 26.04.96.
4. Прізвища осіб, зазначених в наряді, пишуться у називному відмінку; записуються їх ініціали і група з електробезпеки.
5. Диспетчерські назви електрообладнання допускається записувати в усталеній скороченій формі. Наприклад : МВ-110 Т-2 (масляний вимикач трансформатора Т-2), Тр-р 21 Т (трансформатор 21 Т).
6. В разі нестачі рядків в таблицях або тексті наряду дозволяється прикласти до нього додатковий бланк наряду за тим же самим номером та підписом особи, яка видає наряд, для продовження записів. До того ж в останніх рядках таблиць або в кінці рядка основного бланку слід записати “Див. додатковий бланк”.
7. В рядку “Підрозділ” вказується структурний підрозділ підприємства (цех, район, дільниця), в електроустановці якого мають провадитись роботи.
8. В рядку “допускачеві” вказується посада, прізвище, ініціали, група з електробезпеки допускача зі складу оперативників або керівника робіт зі складу оперативно-ремонтників, котрий суміщає обов’язки допускача.
9. В рядках “з членами бригади” зазначаються посади, прізвища, ініціали членів бригади та їх групи з електробезпеки.
Під час виконання робіт із застосуванням автомобілів, механізмів і самохідних кранів зазначається, хто з членів бригади є водієм (кранівником, стропальником), а також тип механізму або самохідного крана, на якому він працює. Наприклад : Петренко К.В. гр. II, водій телескопічної вишки ТВ-26; Крилов А.С. гр. II, кранівник крана АК-51.
10. В рядках “доручається” вказується:
– для електроустановок електростанцій, підстанцій і КЛ вказується назва електроустановки та її приєднань, в яких треба буде працювати, зміст роботи. Наприклад: ПС Заводська, ВРУ 110 кВ, шиноз‘єднувальний вимикач, заміна вводів ф. “В”;
– для ПЛ вказується найменування лінії і межа її дільниці, де треба буде працювати (номери опор, на яких або між якими, враховуючи їх, буде провадитися робота; окремі прольоти, наприклад: прольот між кінцевою опорою та порталом ВРУ), а також зміст роботи, наприклад: ПЛ 35 кВ Заводська-Центральна, опори № 12 – 23, перетяжка проводів. Для багатоколових ПЛ вказується також назва кола, а під час пофазного ремонту – і розташування фази на опорі.
11. В рядках “Роботу розпочати” і “Роботу закінчити” вказується дата і час початку та закінчення роботи за даним нарядом.
12. Під час роботи в електроустановках електростанцій, підстанцій та на КЛ в таблиці 1 «Заходи щодо підготовки робочих місць» зазначаються:
– в графі 1 – назви електроустановок, в яких необхідно провести операції з комутаційними апаратами і встановити заземлення;
– в графі 2 – диспетчерська назва (позначення) комутаційних апаратів, приєднань, обладнання, з якими провадяться операції, і місця, де мають бути встановлені заземлення. Операції вимкнення у вторинних колах, в пристроях РЗА, телемеханіки, зв’язку вказувати в таблиці не обов’язково.
Під час роботи на КЛ і ПЛ, що вимикаються і заземлюються в РУ працівниками, які не обслуговують ці лінії (наприклад, черговими електростанцій і підстанцій), таблицю 1 слід заповнити таким чином:
– в графі 1 зазначається назва електростанції або підстанції, на яких вимикається лінія;
– в графі 2 в рядку, що відповідає назві електростанції або підстанції, вказується диспетчерська назва (позначення) лінії.
13. Під час робіт на ПЛ в таблиці 1 зазначається :
– в графі 1 – назви ліній, кіл, проводів, що записані в рядку наряду “доручається”, а також назви інших ПЛ або кіл, що підлягають вимкненню і заземленню в зв’язку з виконанням робіт на ПЛ або колі, які ремонтуються (наприклад, ПЛ що перетинають лінію, яка ремонтується, або проходять поблизу від неї, інших кіл багатоколових ПЛ тощо);
– в графі 2 для ПЛ, які вимикаються і заземлюються допускачем зі складу оперативно-ремонтних працівників, – назва комутаційних апаратів в РУ і на самій ПЛ, з якими проводяться операції, та номери опор, на яких мають бути встановлені заземлення. В цій самій графі мають бути вказані номери опор або прольоти, де керівник робіт повинен на робочому місці встановити заземлення на проводи і троси відповідно до 4.7.3, 4.7.4, 4.7.6, 4.7.9 цих Правил.
Якщо місця встановлення заземлень під час видавання наряду визначити не можна або робота буде проводитися з переміщенням заземлень, то в графі вказується “Заземлити на робочих місцях”.
В графі 2 мають бути вказані також місця, де керівник робіт повинен встановити заземлення на ПЛ, які перетинають лінію, що ремонтується, або проходять поблизу неї. Якщо ці ПЛ експлуатуються іншим підприємством (службою), в рядку наряду “Окремі вказівки” має бути вказано про необхідність перевірки заземлень, що встановлюються працівниками цього підприємства (служби).
14. В таблицю 1 мають бути занесені операції з комутаційними апаратами, які необхідні для безпосередньої підготовки робочого місця. Перемикання, які виконуються в процесі підготовки робочого місця, пов’язані зі зміною схем (наприклад, переведення приєднань з однієї системи шин на іншу, переведення живлення дільниці мережі з одного джерела живлення на інше тощо), в таблицю не записуються.
Якщо допускачеві зі складу оперативно-ремонтних працівників під час видавання наряду доручається допуск на вже підготовлені робочі місця, то в таблиці 1 та особа, яка видає наряд, записує вимкнення і заземлення, необхідні для підготовки робочих місць, і вказує, які з цих операцій вже виконані.
Для робіт, що не вимагають підготовки робочого місця, в графах таблиці 1 робиться запис “Не вимагається”.
15. В рядках “Окремі вказівки” записуються:
– додаткові заходи, що забезпечують працівників (встановлення огорож, перевірка повітря в приміщенні на відсутність водню, заходи пожежної безпеки тощо);
– етапи робіт і окремі операції, що їх слід виконувати під керівництвом особи, яка видала наряд;
– дозвіл керівникові робіт (наглядачеві) на повторний допуск бригади до роботи на підготовлене робоче місце (пункт 3.7.3 цих Правил);
– дозвіл ввімкнути електроустановку або частину її (окремі комутаційні апарати) без дозволу або розпорядження чергового (пункт 3.16.4 цих Правил);
– дозвіл керівнику робіт на зняття заземлень на період випробувань електроустаткування (пункт 3.7.4 цих Правил);
– дозвіл керівникові робіт оперувати комутаційними апаратами;
– дозвіл на призначення особи, відповідальної за безпеку проведення робіт з переміщенням вантажів кранами (пункт 6.9.1 цих Правил);
– у випадку видавання наряду наглядачеві – відповідальний працівник, який очолює бригаду (пункт 3.2.8 цих Правил);
– вказівка керівнику робіт про необхідність узгодити роботу, що суміщається;
– залишені під напругою проводи, троси ПЛ, що ремонтується, фази лінії під час пофазного ремонту; ПЛ, з якими перетинається в прольотах лінія, що ремонтується;
– вказівка про необхідність перевірки заземлень ПЛ інших підприємств;
– вказівка про те, що лінія, яка ремонтується, перебуває в зоні наведеної напруги, із зазначенням рівня наведеної напруги (пункт 6.1.63 цих Правил);
– дозвіл керівнику робіт на переведення бригади на інше робоче місце (пункт 3.8.1 цих Правил).
Особі, яка видає наряд, дозволяється на свій розсуд вносити в ці рядки і інші записи, пов’язані з роботою, що виконується.
16. В рядках “Наряд видав” і “Наряд продовжив до” відповідно, особи, які видають або продовжують наряд, вказують дату і час підписання наряду.
17. Таблиця 2 заповнюється під час одержання дозволу на підготовку робочого місця і на допуск.
В графі 1 допускач вказує посаду та прізвище особи, яка видала дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск. Під час видавання дозволу особисто в графі 1 розписується працівник, який видав дозвіл, із зазначенням своєї посади. Приводиться перелік робочих місць.
В графі 2 вказуються дата і час видачі дозволу.
В графі 3 розписуються працівники, які одержали дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск. Під час підготовки робочих місць кількома особами або працівниками різних цехів в графі 3 розписуються всі, хто готував робочі місця.
Якщо дозволи на підготовку робочого місця і на допуск запитуються неодночасно, то в графі 2 заповнюють два рядки: один – про дозвіл на підготовку робочого місця, другий – про дозвіл на допуск.
18. Під час робіт в електроустановках електростанцій, підстанцій і на КЛ в рядках “Робочі місця підготовлені. Під напругою залишились:” допускач вказує струмовідні частини, що залишилися під напругою, приєднання, яке ремонтується, і найближчі до місця роботи струмовідні частини або обладнання сусідніх приєднань незалежно від того, вимкнені вони чи ні.
Під час робіт на ПЛ в цих рядках записуються струмовідні частини, вказані особою, яка видала наряд, а в рядках “Окремі вказівки”, за необхідності, і інші струмовідні частини.
Допускач і керівник робіт (наглядач) розписуються під рядками “Робочі місця підготовлені. Під напругою залишились:” тільки під час первинного допуску.
19. Цільовий інструктаж членів бригади оформляється в таблиці 3 наряду тільки під час первинного допуску та в разі введення до складу бригади нового працівника. Про проведений інструктаж допускач і керівник робіт розписуються у відповідних рядках в кінці таблиці 3.
20. В таблиці 4 оформляється щоденний допуск до роботи і її закінчення, в тому числі – допуск під час переведення на інше робоче місце.
Якщо керівник робіт одночасно виконує обов’язки допускача (а також якщо керівнику робіт дозволено допустити бригаду в разі повторного допуску), то він розписується під час допуску в графах 3 і 4.
Закінчення робіт, пов’язане із закінченням робочого дня, керівник робіт (наглядач) оформляє в графах 5 і 6.
21. В таблиці 5 “Зміни в складі бригади” дозвіл на зміни складу бригади дає працівник, що має право видавати наряд, і розписується в графі 4. Під час передавання дозволу по телефону або радіо керівник робіт в графі 4 зазначає прізвище цього працівника.
Під час введення в бригаду або виведенні з неї водія автомобіля, машиніста механізму, кранівника вказується також тип закріпленого за ним автомобіля, механізму чи самохідного крана.
22. Після повного закінчення роботи керівник робіт (наглядач) розписується в призначених для цього рядках наряду, зазначаючи час і дату оформлення.
Якщо під час оформлення повного закінчення роботи черговий чи допускач зі складу оперативно-ремонтних працівників відсутні або керівник робіт суміщає обов’язки допускача, то керівник робіт чи наглядач виконує це оформлення тільки в своєму примірнику наряду, зазначаючи час і дату, посаду і прізвище працівника, якому він повідомив про повне закінчення робіт.
Якщо під час оформлення в наряді повного закінчення роботи присутній черговий чи допускач зі складу оперативно-ремонтних працівників, то керівник робіт або наглядач виконує це оформлення в обох примірниках наряду.
Якщо бригада заземлень не встановлювала, то слова “заземлення, встановлені бригадою, зняті” мають бути викреслені. 
< Правила безпечного виконання робіт в охоронних зонах магістральних та міжпромислових трубопроводів   Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж >