Початок arrow Документація arrow Енергонагляд arrow Посадова майстра бригади по виявленню порушень та відключень

Посадова майстра бригади по виявленню порушень та відключень

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«____ОБЛЕНЕРГО»

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Начальник РЕМ

______________________
«____»__________2008 р.

Термін дії
з_______________________20__р
по _____________________20 __р

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
Майстра бригади по виявленню
порушень та відключень

 

 

Заступник РЕМ

_________________

Юрист-консульт

________________

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця інструкція визначає завдання та обов’язки, права відповідальність і вимоги до знань майстра бригади по виявленню порушень і відключень, далі майстер.
1.2. Майстер призначається на посаду та звільняється з посади наказом Голови правління, за поданням начальника РЕМ.
1.3. На майстра приймаються особи, які мають середню спеціальну електротехнічну освіту.
1.4. Майстер підпорядкований безпосередньо начальнику абонентської групи РЕМ, функціонально – інженеру абонентської групи РЕМ.
1.5. Майстер проходить в комісії структурного підрозділу перевірку знань з ОП – 1 раз на рік, з ПБ, ПТЕ, ПКЕЕН та виробничих інструкції - 1 раз на 3 роки.
1.6. В своїй роботі майстер керується:
- Правилами користування електричною енергією для населення, далі ПКЕЕН;
- Правилами користування електричною енергією;
- Законом України «Про охорону праці»;
- Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
- Правилами пожежної безпеки;
- Правилами улаштування електроустановок;
- наказами, розпорядженнями, вказівками керівництва ВАТ «____обленерго»;
- іншими директивними документами, нормативними актами, які відносяться до його діяльності;
- даною інструкцією.
1.7. Допускається до роботи після проходження медичного огляду, навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

2. ВИРОБНИЧИ ФУНКЦІЇ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Проводити аналіз по споживанню електроенергії побутовими споживачами, на підставі якого формувати завдання для роботи рейдових бригад.
2.2. Проводити аналіз по оплатам побутових споживачів за спожиту електричну енергію, на підставі якого формувати завдання для роботи бригад з відключення.
2.3. Здійснювати постійний контроль за станом обліку електричної енергії, правильності фазування, цілісності пломб РЕМ та пломб Державного повірника, своєчасною сплатою побутовими споживачами за спожиту електричну енергію.
2.4. Проводити фазування та пломбування обладнання споживачів, з обов’язковим складанням відповідних актів.
2.5. Виписувати споживачам попередження про відключення у разі наявності в них заборгованості за спожиту електричну енергію.
2.6. Складати акти про порушення у порядку визначеному ПКЕЕН.
2.7. Видавати споживачам рахунки на оплату спожитої ними електричної енергії.
2.8. Виявляти відхилення від попереднього споживання електроенергії по окремих споживачах на закріпленій за ним дільниці, доповідати про це безпосередньо начальнику абонентської групи.
2.9. Відключати споживача у порядку визначеному ПКЕЕН.
2.10. Відповідно до виданого завдання проводити зняття або установку електролічильників, з обов’язковим оформленням відповідних документів.
2.11. Вести «Журнал видачі змінних завдань».
2.12. Планувати завдання на контрольне зняття приладів обліку для лінійних контролерів.
2.13. Видавати та приймати від контролерів завдання на контрольне зняття приладів обліку, бланочну продукцію, яка необхідна в роботі, інструмент.
2.14. Проводити перевірку на лінії якість роботи лінійних контролерів, з обов’язковим наданням керівництву абонентської групи письмового звіту про перевірку.
2.15. Організація процесу зняття показів приладів обліку у побутових споживачів.
2.16. Виконуючи виробничі завдання, мати з собою службове посвідчення та посвідчення про перевірку знань з охорони праці, пломби, пломбувальний матеріал, перевірений інструмент, а також всі необхідні для роботи прилади і бланки.
2.17. До початку огляду електроустановки споживача повинен відрекомендуватися, пред’явити службове посвідчення, доповісти мету свого приходу. Незалежно від поведінки споживачів, вести себе ввічливо, спокійно, не допускаючи некоректності чи образи споживача словами чи поведінкою.
2.18. У разі відвідування споживача під час планового обходу оглядає лічильник: перевіряє цілісність пломб на ньому, скла і корпусу, правильність кріплення кожуха і проводів, що виходять з блоку контактних затискачів, правильність обертання диску, номер і тип лічильника, правильність механічного кріплення лічильника. Здійснює перевірку відповідності показників лічильника та кількості значущих цифр лічильника записам, вказаних в рахунках або в абонентських книжках. Записує показники лічильника в бланк завдання, показники фіксує підписом споживача. Видає рахунки на сплату за спожиту електроенергію, фіксує факт вручення рахунку підписом споживача. На рахунку або абонентській книжці, ставить покази лічильника, дату контролю, своє прізвище та підпис.
2.19. Перевіряти відповідність прийнятих до розрахунку з споживачами тарифів.
2.20. Забезпечувати повноту і своєчасність оплати спожитої абонентами електроенергії.
2.21. Проводити технічне обстеження електроустановок побутових споживачів, які мають трьохфазні електроустановки.
2.22. Проводити технічне обстеження внутрішніх електричних мереж споживача та видавати акти обстеження.
2.23. Проводити обстеження споживачів, після усунення ними порушень після акту про порушення ПКЕЕН, та виписувати «Акт усунення порушення».
2.24. Вести роз’яснювальну роботу серед споживачів з питань економного використання електроенергії і профілактики електротравматизму.
2.25. Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території компанії.
2.26. Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користування засобами колективного та індивідуального захисту;
2.27. Проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.
2.28. Дотримуватись зобов’язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.
2.29. Співпрацювати з керівниками підрозділу в справі організації безпечних та нешкідливих умов праці.
2.30. Особисто вживати заходи, щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, що створює загрозу для їхнього життя або здоров’я, чи людям, які їх оточують.
2.31. Повідомляти своє безпосереднє керівництво або інші посадові особи про всі помічені порушення, а також про небезпечні для людей несправності електроустановок та машин, механізмів, пристроїв, інструменту та засобів захисту, що застосовуються під час виконання робіт, якщо він не може сам вжити заходів по їх усуненню.
2.32. Повідомляти спеціалістів з охорони праці про виробничу ситуацію, небезпечну для його життя чи здоров’я, або людей які його оточують.
2.33. Своєчасно проходити навчання та інструктажі, атестації і переатестації з питань охорони праці, пожежної безпеки і технології робіт.

3.ПРАВА

Майстер, згідно з розподілом обов’язків має право:
3.1. Безперешкодного доступу до приладів обліку встановлених у побутових споживачів.
3.2. Вести роботу з споживачами від імені РЕМ з питань оплати, укладання договорів та виконання ними вимог законодавства та нормативно-правових актів в електроенергетиці.
3.3. Вносити пропозиції з проведення рейдів для виявлення крадіжок електричної енергії побутовими споживачами.
3.4. Складати безпосередньо у споживача «Акт про порушення ПКЕЕН».
3.5. Фазувати та пломбувати побутових споживачів.
3.6. Відключати споживача у разі виявлення порушень ПКЕЕН чи за несплату за спожиту електроенергію, в порядку визначеному ПКЕЕН.
3.7. Проводити зняття та встановлення приладів обліку у побутових споживачів.
3.8. Видавати та приймати завдання контролерам для зняття показів приладів обліку.
3.9. Контролювати процес зняття приладів обліку контролерами з виїздом на лінію.
3.10. Пред’являти обґрунтовані вимоги по створенню необхідних умов праці.
3.11. Вносити пропозиції щодо покращення енергозбутової роботи.
3.12. Звертатися до керівництва відділу за допомогою в роботі, роз’ясненнями щодо проведення розрахунків з побутовими споживачами.
3.13. Звертатися до керівництва за допомогою, щодо вирішення соціальних питань.

4.ПОВИНЕН ЗНАТИ

4.1. Дійсну робочу інструкцію.
4.2. Накази, розпорядження, вказівки ВАТ «____обленерго» які стосуються безпосередньо роботи контролера та роботи з побутовими споживачами.
4.3. Правила користування електричною енергію для населення.
4.4. Постанови НКРЕ стосовно тарифів на електроенергію для населення.
4.5. Порядок застосування тарифів та надання пільг і субсидій для побутових споживачів.
4.6. Правила внутрішнього розпорядку.
4.7. Інструкцію по наданню першої допомоги.
4.8. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
4.9. Статті Закону України «Про електроенергетику», «Про охорону праці».
4.10. Правила улаштування електроустановок.
4.11. Інструкції з охорони праці.
4.12. Загально-об’єктову інструкцію про заходи пожежної безпеки.
4.13. Інші нормативні акти з охорони праці.

5. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Майстер повинен:
5.1. Мати повну базову вищу або середньо-спеціальну електротехнічну освіту.
5.2. Мати стаж роботи за фахом не менше 1 року.
5.3. Пройти технічне навчання в РЕМ.
5.5. Мати ІІІ групу з електробезпеки.
5.6. Проходити в комісії РЕМ перевірку знань з охорони праці 1 раз на рік, ПБ, ПТЕ, ПКЕЕН і виробничих інструкції 1 раз на 3 роки.

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

Майстер під час виконання своїх обов’язків взаємодіє:
6.1. З побутовими споживачами у відповідності до ПКЕЕН та цієї інструкції.
6.2. З начальником абонентської служби РЕМ з усіх виробничих питань, як безпосередньо йому підпорядкований.
6.3. З інженером або техніком абонентської служби РЕМ:
- отримує та здає змінні завдання;
- отримує та здає всі необхідні бланки;
- надає пояснювальні записки, щодо невиконання поставлених завдань;
- надає інформацію про недоліки в роботі приладів обліку у побутових споживачів.
6.4. З контролерами та електромонтерами:
- видає та отримує змінні завдання;
- видає та отримує всі необхідні бланки.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Майстер несе відповідальність за:
7.1. Невиконання покладених на нього обов’язків та за неправильне використання наданих йому прав.
7.2. Спричинення своїми діями чи бездіяльністю матеріальних збитків підприємству.
7.3. Достовірність даних для внесення змін до бази даних РЕМ.
7.4. Своєчасне щомісячне надходження коштів від споживачів на закріпленій за ним дільниці.
7.5. Відповідність застосованого тарифу до конкретного споживача на закріпленої за ним дільниці.
7.6. Безоплатний відпуск електроенергії споживачам та не прийняття заходів по відключенню побутових споживачів боржників у відповідності до ПКЕЕН і негайне відключення споживачів, у яких виявлено крадіжку електроенергії. По кожному побутовому споживачу боржнику з боргом понад 3 місяці і не відключеному від електромережі на лічильнику чи опорі контролер повинен мати об’єктивну причину невиконання відключення.
7.7. Неякісне заповнення бланків актів про порушення ПКЕЕН, актів перевірки усунення порушень після акту, актів збереження пломб, фазування та інших.
7.8. Огляд під час планового обходу розрахункових лічильників шляхом перевірки неушкодженості пломб, скла і корпусу, правильності кріплення лічильника на три точки і проводів, які виходять з блоку контактних затискачів.
7.9. Відповідність показників лічильника під час контрольного зняття записам в рахунках або абонентській книжці.
7.10. Наявність на дільниці, яку він обслуговує, точок споживання електроенергії на які не подані документи на відкриття особового рахунку та не заведена розрахункова документація.
7.11. Невиконання доведеного нормативу втрат електроенергії і заходів щодо зниження їх комерційної складової.
7.12. Неякісне і несвоєчасне складання і надання звітів по виконаним роботам.
7.13. Наявність під час роботи на лінії посвідчень, випробуваного монтерського інструменту, приладів, а також всіх необхідних бланків.
7.14. Некоректне і грубе відношення до споживачів.
7.15. Недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку ВАТ «____обленерго».
7.16. Перевищення прав, зловживання службовим становищем, виконання в робочий час робіт не передбачених цією інструкцією.
7.17. За несвоєчасне та неякісне виконання завдань та доручень начальника абонентської групи, інженера абонентської групи, техніка абонентської групи.
7.18. За достовірність наданої інформації.
7.19. За збереження матеріальних цінностей компанії.
7.20. За недотримання трудової та виробничої дисципліни.
7.21. За порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці.

 
< Посадова інструкція юрисконсульта енергозбуту   Правила подключения и обслуживания счетчиков электрической энергии >