Початок arrow Документація arrow Енергонагляд arrow Посадова інструкція заступника начальника районного відділення ененергозбуту

Посадова інструкція заступника начальника районного відділення ененергозбуту

I.Загальні положення

1.1. Посадова інструкція складена на підставі “Галузевих кваліфікаційних характеристик керівників та спеціалістів” і Положення про районне відділення ененергозбуту .
1.2. Посада іменується - заступник начальника РВЕ ененергозбуту.

  • Призначення посади - організація роботи РВЕ по обліку, реалізації та збору коштів за відпущену споживачам електроенергію, здійснення контролю за розподілом, споживанням та обліком електроенергії, що надходить в межі району та відпускається споживачам, а також організація роботи з персоналом.
  • Заступник начальника РВЕ ененергозбуту призначається на посаду та звільняється з посади за наказом голови Правління обленерго.
  • Заступник начальника безпосередньо підпорядковується начальнику РВЕ ененергозбуту.
  • Заступнику начальника РВЕ ененергозбуту підпорядковуються інженерно-технічні робітники, що займаються питаннями збуту, розподілу, контролю і обліку електроеннергії, а також контролери та електромонтери по заміні приладів обліку електроенергії.

II. Завдання та обов'язки заступника начальника

Заступник начальника РВЕ:

  • Здійснює керівництво виробничою й економічною діяльністю РВЕ щодо збуту електроенергії і контролю за розподілом, споживанням та обліком електроенергії, що надходить в межі району та відпускається споживачам.
  • Забезпечує виконання виробничих планів і завдань персоналом РВЕ.
  • Здійснює систематичний контроль за своєчасним надходженням коштів за відпущену електроенергію у т.ч. по виписаних рахунках і вживає заходів по ліквідації заборгованості споживачів.
  • Організовує та забезпечує контроль за розподілом, споживанням та обліком електроенергії, що відпускається споживачам.
  • Проводить аналіз витрат електроенергії на її транспорт (ТРЕ), несе відповідальність та приймає міри по зменшенню їх комерційної складової, у т.ч. обумовлені невірно виконаними нарахуваннями (донарахуваннями) та виписаними рахунками, неправильною роботою приладів обліку, безобліковим споживанням та розкраданням електроенергії.
  • Організовує підготовку матеріалів для укладання договорів зі споживачами на користування електроенергією.
  • Забезпечує виконання планів споживання потужності та електроенергії, виходячи із затверджених та доведених планів обленерго.
  • Приймає участь у складанні спільно з начальником РВЕ графиків обмежень і відключень споживачів, контролює правильність іх застосування, погоджує ці графіки з облдержадміністрацією та споживачами.
  • Організовує проведення замірів в “режимний” день, виконує аналіз результатів замірів.
  • Організовує оперативний контроль додержання споживачами встановлених режимів споживання енергії, активної та реактивної потужностей.
  • Контролює складання актів аварійної та технологічної броні.

2.13 Контролює додержання технічних умов на приєднання електроустановок споживачів.
2.14 Організовує роботу по ліквідації безоблікового споживання електроенегії.
2.15 Організовує установку приладів розрахункового та технічного обліку на об’єктах РЕМ та у споживачів.
2.16 Організовує контроль за станом розрахункових приладів обліку та правильністю їхньої роботи.
2.17 Забезпечує своєчасне виконання заявок споживачів щодо контролю споживання та розрахунків за електроенергію.
2.18 Організовує роботу персоналу по якісній підготовці та успішному проходженню РВЕ до осінньо-зимового періоду (ОЗП).
2.19 Проводить роботу з персоналом відповідно до "Положення про навчання, інструктажі та перевірки знань робітників підприємств, установ і організацій Мінпаливенерго України з питань охорони праці та експлуатації обладнання".

  • Здійснює не менше двох разів на тиждень перевірку робочих місць, приймає заходи по усуненню виявлених недоліків і порушень.
  • Проводить контроль робочого часу, виконання планових оперативних завдань персоналом, удосконалює форми роботи і нормування робочого часу
  • Бере участь у роботі комісії по розгляду нещасних випадків, що сталися на об’єктах РВЕ чи пов’язаних з експлуатацією електроустановок споживачів.
  • Надає допомогу юрисконсульту РВЕ ененергозбуту в підготовці матеріалів на споживачів – боржників, у разі виявлення крадіжок електроенергії, недотримання договірних величин електроспоживання та порушників правил користування електроенергією (ПКЕЕ) для подачі іх до прокуратури та до господарського суду.
  • Своєчасно передає в юридичну службу обленерго матеріали щодо споживачів - (боржників), які не виконують договірні обов’язки стосовно розрахунків.
  • Контролює виконання санкцій за недотримання встановлених режимів электроспоживання.
  • Розглядає претензії споживачів з питань електропостачання та використання електроенергії відповідно до ПКЕЕ.
  • Організовує планування, облік, підготовку та надання звітності по основних напрямках діяльності РВЕ ененергозбуту відповідно до затверджених форм та сроків.
  • Організовує забезпечення персоналу необхідним спецодягом, захисними засобами, інструментами, вимірювальними приладами і т.п. відповідно до Колективного договіра обленерго.
  • Сумлінно і в інтересах трудового колективу РВЕ ененергозбуту виконує свої посадові обов’язки, не зловживає посадовим становищем, вживає заходи, спрямовані на поліпшення діяльності РВЕ і обленерго в цілому.
  • В межах повноважень РВЕ вирішує соціальні питання працівників.
  • Вживає заходи, спрямовані на дотримання правил пожежної безпеки, інструкції “Про заходи пожежної безпеки в обленерго, на забезпечення чистоти в приміщеннях та на території розташування РВЕ.
  • Розробляє і в установленому порядку подає на затвердження інструкції з охорони праці, забезпечує цими інструкціями працівників РВЕ ененергозбуту, вимагає належного їх дотримання, здійснює своєчасний їх перегляд, вносить зміни та доповнення.
  • Забезпечує порядок та безпечні умови праці робітників.
  • Забезпечує робочі місця інструкціями, схемами, журналами та іншою технічною документацією, попереджувальними знаками і плакатами, контролює їх збереження.
  • Забезпечує дотримання працівниками трудової та виробничої дисципліни, виконання правил та інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії. Вживає заходи щодо припинення порушень дисципліни, правил, інструкцій.
  • Систематично здійснює перевірку дотримання працівниками на робочих місцях вимог, правил та норм з охорони праці, стану захисних засобів, інструменту, приладів. Вживає заходи щодо усунення недоліків.
  • Забезпечує підтримання в робочому стані систем та обладнань для повідомлення, сигналізації, а також захисту від пожеж.
  • Вживає заходи щодо забезпечення правильної експлуатації опалювальних установок.
  • Зупиняє роботу обладнання, якщо створюється загроза для життя чи здоров’я працюючих.
  • Контролює правильну видачу розпоряджень на проведення робіт.
  • Забезпечує виконання в установлені терміни приписів та заходів щодо поліпшення умов і забезпечення безпеки праці, передбачених актами, планами, наказами й розпорядженнями.
  • Вносить пропозиції керівництву обленерго щодо поліпшення стану охорони праці в РВЕ.
  • Забезпечує своєчасне і якісне проведення усіх видів навчання (як знов прийнятих робітників, так і тих, котрі переводяться) та інструктажу (первинного, повторного, позапланового, цільового) працівників, а також перевірку знань ними правил і інструкцій з охорони праці. Очолює комісію з перевірки знань робітників, видає вказівки про допуск робітників до самостійної роботи після перевірки знань.
  • Негайно інформує керівництво обленерго, профспілковий комітет та службу охорони праці енергокомпанії про кожний нещасний випадок.
  • Організовує проведення Дня охорони праці в РВЕ ененергозбуту та приймає в ньому безпосередню участь.
  • Доводить до відома працівників РВЕ накази, вказівки, розпорядження, листи, повідомлення та інші розпорядчі та інформаційні документи, у т.ч. ті, що стосуються поліпшення охорони праці.
  • Своєчасно інформує працівників з нещасними випадками, що трапилися в галузі, намічає заходи щодо запобігання аналогічних випадків по РВЕ.
  • Своєчасно інформує керівництво обленерго про осіб, які не пройшли в установлені терміни перевірку знань, інструктажі та медогляд і вирішує питання про їх допуск до роботи.
  • При нещасному випадку терміново організовує долікарняну та медичну допомогу постраждалому і його доставку в лікувально-профілактичний заклад. Зберігає до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку на робочому місці в такому стані, в якому вона була на момент пригоди (якщо це не загрожує життю та здоров’ю інших працівників і не приведе до більш тяжких наслідків), а також вживає заходи щодо недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.
  • Надає матеріали керівництву РВЕ для розгляду питання щодо застосування дисциплінарних стягнень до порушників діючих інструкцій, правил та норм, правил з охорони праці.
  • Надає матеріали керівництву РВЕ на заохочення підлеглих працівників за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення безпеки й поліпшення умов праці.

 

III. Права заступника начальника

Заступник начальник РВЕ має право:

 • На підставі довіреності голови Правління представляти інтерес РВЕ ененергозбуту на підприємствах, установах та організаціях, органах влади та в органах місцевого самоврядування в межах своєї компетенції.
 • Інформувати керівництво для вирішення питання про відсторонення від роботи підпорядкованого персоналу, що не забезпечує виконання своїх обов’язків або порушує правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж (ТЕЕСМ), правила техніки безпеки (ПТБ), правила пожежної безпеки (ППБ), правила внутрішнього трудового розпорядку та протипожежного режиму, до прийняття остаточного рішення з даного питання.
 • Видавати розпорядження по РВЕ, відповідно до своєї компетенції.
 • Вимагати у централізованих служб та відділів ененергозбуту дані та матеріали, необхідні для роботи РВЕ.
 • Організовувати та проводити роз’яснювальну роботу серед населення із залучанням телебачення, радіо, газет, а також проведенням бесід і використанням плакатів з питань ененергозбутової діяльності.
 • Брати участь у виробничих нарадах та підіймати на них питання, що стосуються виробничо-господарської діяльності РВЕ.
 • Оформляти в регіональне представництво Держенергонагляду листи-заявки про застосування санкцій по виявлених фактах порушення Закону України “Про електроенергетику”, технічну експлуатацію електричних станцій і мереж (ТЕЕСМ), правил технічної безпеки (ПТБ), правил користування електричною енергією (ПКЕЕ) та давати пропозиції щодо припинення подачі електроенергії в електроустановки споживачів, стан яких загрожує життю людей, або може призвести до виникнення аварій чи пожеж.
 • Видавати районним електромережам розпорядження про відключення споживачів-боржників та про виконання інших заходів по регулюванню електроспоживання, що обумовлені окремими положеннями.
 • Подавати та узгоджувати в органах місцевого самоврядування (держадміністрації) заходи по регулюванню електроспоживання.
 • Надавати пропозиції до комісії щодо внесення змін до Колективного договору обленерго.
 • Вносити пропозиції керівництву по раціоналізації робочих місць персоналу РВЕ.
 • Розробляти організаційні та технічні заходи по зниженню технологічних витрат електроенергії на її передачу в мережах (ТРЕ) в частині комерційної складової.
 • Вносити пропозиції начальнику РВЕ про заохочення персоналу або накладення дисциплінарних стягнень до порушників правил ТЕЕСМ, ПБЕЕ, ППБ; виробничої і трудової дисципліни.
 • Давати розпорядження споживачам на установку необхідних приладів обліку, систем контролю та регулювання электроспоживання.
 • Давати обов'язкові для виконання оперативні завдання підпорядкованому персоналу.

 

IV. Відповідальність заступника начальника районного відділення ененергозбуту

Заступник начальника РВЕ несе відповідальність за:

  • Невиконання покладених на РВЕ функцій і завдань.
  • Недоліки в ененергозбутовій роботі РВЕ.
  • Незадовільну організацію роботи з персоналом і організацію його праці.
  • Недотримання чинного законодавства в діяльності РВЕ.
  • Організацію робіт по техніці безпеки, впровадження організаційних і технічних заходів щодо стану охорони праці на робочих місцях та пожежної безпеки.
  • Незадовільну організацію навчання персоналу у відповідності до Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників підприємств, установ та організацій Мінпаливенерго України щодо питань охорони праці та експлуатації обладнання.
  • Приховування та несвоєчасне розслідування нещасних випадків (у т.ч. випадки пожеж) і виконання заходів, зазначених в актах розслідування.
  • Несвоєчасну розробку та перегляд інструкцій з охорони праці для усіх професій РВЕ.
  • Незаабезпечення норм виробничої санітарії на робочих місцях.
  • Несвоєчасне та неправильне вживання заходів до споживачів, що порушують режими електроспоживання, або договірні зобов’язання в частині розрахунків за споживану електроенергію.
  • Незадовільне ведення в РВЕ документації по інструкціях, перевірці знань ТЕЕСМ, ПБЕЕ, ППБ.
  • Невиконання наказів та розпоряджень обленерго, енергозбуту та приписів служби охорони праці.
  • Незбереження основних фондів та матеріальних цінностей.
  • Несвоєчасне проходження працівниками РВЕ періодичного медичного огляду.
  • Допущений брак при складанні та поданні звітів, довідок, інформації.
  • Незбереження усієї технічної, виробничої та службової документації РВЕ.
  • Недотримання цієї Посадової інструкції.
  • Недотримання ПБЕЕ і ТЕЕСМ.
  • Порушення трудової та виробничої дисципліни, недотримання Правил внутрішнього розпорядку особисто та підлеглим персоналом.
  • Нераціональне використання електроенергії, проведення заходів по економії електроенергії та невпровадженню енергозберігаючих технологій, стан обліку електроенергії, забезпечення оптимального споживання реактивної потужності, правильність застосування діючих тарифів.

V. Заступник повинен знати

Заступник начальника РВЕ повинен керуватися у своїй діяльності та знати наступні основні правові, нормативні та директивні документи:

 • Закони України “Про електроенергетику”, “Про охорону праці”;
 • накази та вказівки Мінпаливенерго України, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України, внутрішні нормативні, директивні й розпорядчі документи обленерго та СО енергозбут;
 • правила улаштування електроустановок (ПУЕ);
 • правила безпечної експлуатації електроустановок (ПБЕЕ);
 • технічну експлуатацію електричних станцій і мереж (ТЕЕСМ) (Правила);
 • правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
 • правила користування електричною енергією (ПКЕЕ) та Правила користування електричною енергією для населення (ПКЕЕН);
 • типове положення про навчання з питань охорони праці;
 • інструкції по охороні праці, Положення про СУОП;
 • правила пожежної безпеки в Україні (ППБ);
 • правила пожежної безпеки для підприємств енергетичної галузі України;
 • загально об’єктову інструкцію “Про заходи пожежної безпеки в обленерго“;
 • Положення про РВЕ ененергозбуту та Положення про СО енергозбут;
 • правила внутрішнього трудового розпорядку.
 • володіти навиками роботи на персональному компьютері, як користувач у т.ч. програмами MS Word, MS Excel.

VI. Кваліфікаційні вимоги

  • На посаду заступника начальника РВЕ ененергозбутупризначається особа, яка має вищу технічну чи інженерно-економічну освіту і стаж праці за фахом не менш 3 років, або середню спеціальну технічну освіту та стаж роботи за фахом не менш 5 років.
  • Заступник начальника РВЕ повинен мати групу з електробезпеки не нижче 5.
  • Періодичність перевірки знань по охороні праці - 1 раз на рік у комісії СО обленерго.
  • Заступник начальника РВЕ включається в список осіб, що мають право видачі нарядів та розпоряджень.

VII. Взаємовідносини

 • За наказом голови правління виконує обов'язки начальника РВЕ на час його відсутності.
 • Дотримується Інструкцій про взаємовідносини з підрозділами СО обленерго, а також з підрозділами управління та електромереж Компанії.
 • У своїй роботі взаємодіє з розподільчими районами електричних мереж (РРЕМ) та підрозділами управління енергокомпанії відповідно до Інструкції про взаємовідношення СО обленерго з іншими структурними підрозділами обленерго та Розподілу обов’язків між персоналом енергозбут і Центральної диспетчетчерскої служби (ЦДС).
 • В разі виконання покладених на нього вимог, заступник начальника РВЕ має право на заохочення, обумовлене Колективним договіром і діючими Положеннями про преміювання працівників.
 • У випадку відсутності заступника начальника заміна здійснюється по вказівці начальника РВЕ:__________________________________________________________________________
 • При зміні функціональних обов'язків працівника, посадова інструкція підлягає перегляду.
 • Ознайомлення з посадовою інструкцією оформляється під розпис, один екземпляр вручається заступнику начальника для керівництва в роботі.
 
< Посадова інструкція економіста відділу збуту   Посадова інструкція інженера 1 категорії (група збуту) >