Початок arrow Документація arrow Енергонагляд arrow Посадова інструкція юрисконсульта енергозбуту

Посадова інструкція юрисконсульта енергозбуту

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

юрисконсульта

Районного відділу

енергозбуту

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

  • Юрисконсульт належить до професійної групи “Професіонали”
  • Призначення посади – правове забезпечення діяльності РВЕ.
  • Призначення на посаду та звільнення з неї здійснюється за наказом голови Правління АК “______обленерго” за поданням начальника РВЕ і погодженим з директором СО “______енергозбут” та начальником юридичного відділу компанії.
  • Юрисконсульт підпорядковується безпосередньо начальнику РВЕ, функціонально начальнику юридичного відділу АК “______обленерго.”
  • У своїй роботі юрисконсульт керується трудовим договором, цією посадовою інструкцією, правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами, розпорядженнями, вказівками керівників АК “______обленерго”, та безпосереднього керівника.

Завдання та обов’язки юрисконсульта енергозбуту

Юрисконсульт:

  • Забезпечує дотримання законності у діяльності РВЕ і захист його правових інтересів.
  • Розроблює або бере участь у розроблені документів правового характеру.
  • Здійснює контроль за відповідністю вимогам законодавства актів правового характеру, прийнятих керівниками РВЕ, а у разі потреби бере участь у підготовці цих документів.
  • Готує за участю інших підрозділів РВЕ матеріали про розкрадання та про інші правопорушення для подання їх до правоохоронних і судових органів, здійснює облік і зберігання судових справ, які перебувають у виконанні або закінчені судочинством.
  • Бере участь у розробленні і виконанні заходів для зміцнення господарського розрахунку, договірної, фінансової і трудової дисципліни, забезпечення зберігання власності, боротьби з розкраданнями.
  • Аналізує і узагальнює результати розгляду претензій, судових справ, а також вивчає практику укладання і виконання договорів з метою розроблення відповідних пропозицій для усунення виявлених недоліків і поліпшення господарсько-фінансової діяльності Компанії.
  • Бере участь у роботі з укладення господарських договорів, підготовки висновків про їх юридичну обгрунтованість, а також розгляді питань про дебіторську і кредиторську заборгованість.
  • Веде претензійно-позовну роботу. Контролює своєчасність подання довідок, розрахунків, пояснень та інших матеріалів для підготовки відповідей на претензії.
  • Веде довідково-інформаційну роботу з питань законодавства і нормативних актів, застосовуючи технічні засоби, а також облік чинного законодавства та іншіх нормативних актів, робить позначки про їх скасування, зміни та доповнення.
  • Бере участь у підготовці висновків щодо правових питань, які виникають у діяльності РВЕ.
  • Провадить роботу з правової пропаганди, ознайомлює посадових осіб РВЕ з нормативними актами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.
  • Дає довідки і консультації працівникам РВЕ про чинне законодавство, а також висновки з організаційно-правових та інших юридичних питань.
  • Виконує окремі службові доручення своїх керівників.

 

ПРАВА юрисконсульта енергозбуту

Юрисконсульт має право:

  • Ознайомлюватися з проектоми рішень керівництва РВЕ, що стосуються його діяльності.
  • Вносити на розгляд керівництва РВЕ пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  • В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності РВЕ та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  • Вимагати та отримувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника у керівників структурних підрозділів та фахівців РВЕ і енергозбуту інформацію та документи, необхідні йому для виконання його посадових обов’язків (у разі ненадання інформації негайно доповідати начальнику РВЕ).
  • Вимагати від керівництва РВЕ, сприяння у виконанні обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією.

Відповідальність юрисконсульта енергозбуту

Юрисконсульт несе відповідальність:

  • За незалежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, за точність за точність та достовірність наданої керівництву інформації – в межах, визначених законодавством України про працю.
  • За правопорушення, скоєні в процессі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  • За завдання матеріальної шкоди та розголошення комерційної таємниці – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України про працю.

Повинен знати

Юрисконсульт повинен знати:

  • Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються правової діяльності РВЕ. Спеціалізацію підприємства, види виконуваних робіт та послуг.
  • Ділову мову, етику поведінки.
  • Чинне законодавство. Цивільне, трудове, господарське, адміністративне право.
  • Положення про РВЕ СО “____обленерго”.
  • Порядок укладання і оформлення господарських договорів.
  • Основи організації праці, правила внутрішнього трудового розпорядку, правила охорони праці, протипожежного захисту та виробничої санітарії.
  • володіти навиками роботи на персональному комп’ютері, як користувач у т.ч. програмами MS Word, MS Excel.

Кваліфікаційні вимоги до юрисконсульта енергозбуту

  • На посаду юрисконсульта призначається особа з повною або базовою вищою юридичною освітою (спеціаліст або бакалавр, у виключних випадках-молодший спеціаліст). Стаж роботи за спеціальністю не менше одного року.

Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

  • За відсутності юрисконсульта цого обов'язки виконйє особа, призначена у встановленому, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'зків.
  • Для виконання обов'язків та реалізації прав юрисконсульт:
 • надає відповідним відділам та службам енергозбуту та в юридичний відділ інформацію про претензійно-позовну роботу, за підписом начальника РВЕ;
 • будує взаємовідносини з працівниками РВЕ на підставі “положення про РВЕ”.
  • При зміні функціональних обов'язків працівника, посадова інструкція підлягає перегляду.
  • Ознайомлення з посадовою інструкцією оформляється під розпис, один екземпляр вручається юрисконсульту для керівництва в роботі.
 
< Посадова інструкція техніка пофідерного аналізу   Посадова майстра бригади по виявленню порушень та відключень >