Початок arrow Документація arrow Енергонагляд arrow Посадова інструкція провідного інженера енергозбуту

Посадова інструкція провідного інженера енергозбуту

I. Загальні положення

1.1 Посадова інструкція складена на підставі “Галузевих кваліфікаційних характеристик керівників і фахівців ” і Положення про районне відділення ененергозбуту .

  • Посада іменується – провідний інженер РВЕ енергозбуту.
  • Призначення посади – організація роботи в РВЕ по обліку і реалізації електроенергії споживачам, здійснення контролю за електроспоживанням споживачів та району, збір коштів за відпущену електроенергію.
  • Провідний інженер РВЕ призначається на посаду та звільняється з посади за наказом голови Правління обленерго.
  • Провідний інженер РВЕ безпосередньо підпорядковується начальнику РВЕ ененергозбуту та функціонально - заступнику начальника РВЕ, а також підтримує прямі зв'язки та обмін інформацією з відділом збуту електроенергії та абонентським відділом РВЕ.
  • Провідному інженеру РВЕ підпорядковуються інженерно-технічні працівники, що займаються питаннями збуту й енергонагляду, контролери, майстри по заміні приладів обліку електричної енергії, майстри й електромонтери.

II Завдання та обов'язки

Провідний інженер РВЕ:

  • Здійснює керівництво виробничою й економічною діяльністю по збуту електроенергії, забезпечує виконання виробничих планів і завдань.
  • Веде роботу з персоналом відповідно до «Положення про навчання, інструктажі і перевірки знань працівників підприємств, установ і організацій, Мінпаливенерго України з питань охорони праці й експлуатації устаткування».
  • Забезпечує своєчасне і якісне проведення усіх видів навчання й інструктажів персоналу.
  • Бере участь у комісії з перевірки знань правил технічної експлуатацію електричних станцій і мереж (ТЕЕСМ), правил технічної безпеки (ПТБ), правил пожежної безпеки (ППБ) і інструктажів з охорони праці у інженерно-технічного та робочого персоналу.
  • Забезпечує контроль за необхідним для персоналу спецодягом, захисними засобами, електроінструментами і т.п. відповідно до діючого Колективного договору обленерго.
  • Не менш одного разу на тиждень здійснює перевірку робочих місць, уживає заходів щодо усунення виявлених недоліків і порушень.
  • Здійснює контроль за використанням робочого часу, виконання планових оперативних завдань персоналу, удосконалює форми роботи і нормування робочого часу.
  • Розглядає претензії споживачів з питань енергопостачання, використанню електроенергії згідно правил користування електричною енергією (ПКЕЕ) і приймає участь по підготовці матеріалів юрисконсульту у разі недотримання встановлених режимів електроспоживання споживачем
  • Готує матеріали для укладення договорів зі споживачами, на користування електроенергією.
  • Робить розрахунки за спожиту електроенергію на підставі показань розрахункових приладів обліку, установлених на границі розділу енергомереж.
  • Здійснює систематичний контроль за своєчасним надходженням коштів за відпущену електроенергію по виписаних рахунках і приймає заходи по ліквідації заборгованості споживачів.
  • Стежить за станом розрахункових приладів обліку і правильності їхньої роботи, контролює план і терміни заміни розрахункових електролічильників.
  • Щомісяця аналізує витрати електричної енергії на її транспорт (ТРЕ), уживає заходів і несе відповідальність за зменшення тієї частини втрат, що обумовлена неправильно виписаними рахунками, а також неправильною роботою приладів обліку і розкраданнями.
  • Організовує контроль по перевірці, заміні приладів обліку електричної енергії у споживачів та постачанню на заміну електролічильників у встановлений термін.
  • Порушує питання перед керівництвом РВЕ про вживання заходів по зменшенню ТРЕ, викликаних неправильною технічною експлуатацією мереж і устаткування підстанцій.
  • Здійснює баланс електричної енергії підстанції, енергопередавальних мереж і організовує установку приладів обліку у споживачів і на об'єктах РЕМ,
  • Робить оперативний облік і організовує інвентаризацію розрахункових приладів обліку.
  • Здійснює заходи по упровадженню нових прогресивних систем обліку електроенергії, автоматизації обліку енергоспоживання, контролю якості електричної енергії.
  • Забезпечує своєчасно виконання заявок споживачів у частині роботи обліків і розрахунків за електричну енергію.
  • Організує планування, облік і підготовку звітності по виробничій і економічній діяльності РВЕ.
  • Організовує допуск в експлуатацію нових і додаткових потужностей електроустановок споживачів.
  • Контролює дотримання споживачами технічних умов на приєднання електроустановок до мереж енергосистеми.
  • Складає разом з районими електромережами (у разі недотримання споживачем Правил користування електричною енергією та заборгованості за спожиту електроенергію) графіки обмеження і відключення споживачів, контролює правильність їхнього застосування, погоджує графіки з райдержадміністрацією та споживачем.
  • Організовує роботу персоналу РВЕ по підготовці заходів та успішному проходженню осінньо-зимового періоду (ОЗП).
  • Складає звіти по електроспоживанню споживачів відповідно до затверджених форм і у встановлений термін, організовує перевірку знань Правил технічної експлуатації станцій і мереж (ТЕЕСМ), Правил технічної безпеки (ПТБ), Правил пожежної безпеки (ППБ) особ, відповідальних за електрогосподарство підприємств, установ і організацій.
  • Організовує проведення вимірів у “режимний день”, робить аналіз результатів вимірів.
  • Організовує оперативний контроль дотримання споживачами встановлених завдань і режимів споживання енергії й активної потужності.
  • Контролює складання актів аварійної і технологічної броні.
  • Допомагає готувати матеріали юрисконсульту для подальшої передачі їх в адміністративну комісію, прокуратуру чи господарський суд на порушників правил користування електричною енергією (ПКЕЕ) та на споживачів-боржників.
  • Організовує роботу з ліквідації безоблікових споживачів, шляхом установки приборів обліку електричної енергії.

IV Права

Провідний інженер РВЕ має право:

  • Безперешкодного доступу в будь-який час доби до електричних установок усіх споживачів, за винятком установок, експлуатованим за спеціальними правилами.
  • Давати обов'язкові для всіх споживачів розпорядження з питань застосування правил улаштування електроустановок (ПУЕ), правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж (ТЕЕСМ), правил пожежної безпеки (ППБ), правил технічної безпеки (ПТБ), «Правил користування електричною і тепловою енергією», а також з питань енергозбереження.
  • Надавати допомогу по підготовці матеріалів по безобліковій витраті електричної енергії споживачем та передавати їх юрисконсульту для подальшого розгляду.
  • Давати дозвіл на відключення реконструйованих і знову змонтованих електроустановок споживачів до електромереж енергосистеми.
  • Давати пропозиції начальнику РВЕ про заохочення персоналу чи накладення дисциплінарних мір порушникам інструкцій ПТЕ, ПТБ, ППБ, виробничої і трудової дисципліни.
  • Давати пропозиції та контролювати споживачів з установки необхідних приладів обліку систем контролю і регулювання електроспоживання.
  • Давати обов'язкові до виконання оперативні завдання підлеглому персоналу.

IV Відповідальність

Провідний інженер РВЕ несе відповідальність за:

  • Недотримання дійсної «Посадової інструкції».
  • Порушення трудової і виробничої дисципліни, недотримання «Правил внутрішнього розпорядку» особисто і підлеглого персоналу.
  • Недотримання ПТБ і ТЕЕСМ.
  • За допущений брак у складанні звітів, зведень, інформації РВЕ.
  • Схоронність усієї технічної документації по нагляду і збуту енергії.

 

V Повинен знати

5.1 Провідний інженер РВЕ повинний знати і керуватися у своїй роботі:

 • Закон Украіни “Про електроенергетіку”;
 • Закон Украіни “Про охорону праці”;
 • правила користування електричною і тепловою енергією;
 • правила пристрою електроустановок;
 • правила технічної експлуатації електроустановок (ПТЕЕ) і Правила технічної безпеки (ПТБ) електроустановок споживачів;
 • передовий вітчизняний і закордонний досвід в області організації енергопостачання;
 • Положення про РВЕ ененергозбуту і посадову інструкцію;
 • вказівки по організації роботи з персоналом, директивні і методичні вказівки по організації роботи з персоналом по енергетичних заходах і в організаціях Мінпаливенерго України;
 • основи трудового законодавства;
 • володіти навиками роботи на персональному компьютері, як користувач у т.ч. програмами MS Word, MS Excel.

VI Кваліфікаційні вимоги

  • Провідний інженер повинний мати вищу освіту і стаж роботи не менш 3 років чи середнє спеціальну-технічну освіту і стаж роботи не менш 5 років.
  • Провідний інженер повинний мати групу по електробезпечності не нижче 5.
  • Періодичність перевірки знань з охорони праці - 1 раз на рік у комісії СО обленерго.

VII Взаємовідносини

   • У випадку відсутності провідного інженера заміна здійснюється по вказівці начальника РВЕ:________________________________________________________________________
   • При зміні функціональних обов'язків працівника, посадова інструкція підлягає перегляду.
   • Ознайомлення з посадовою інструкцією оформляється під розпис, один екземпляр вручається провідному інженеру для керівництва в роботі.
 
< Посадова інструкція начальника абонентської служби   Посадова інструкція старшого економіста відділу збуту >