Початок arrow Документація arrow Енергонагляд arrow Посадова інструкція начальника абонентського відділу

Посадова інструкція начальника абонентського відділу

Посадова інструкція
Начальника абонентського відділу
районного відділення ененергозбуту

 

I.Загальні положення


1.1. Посадова інструкція складена на підставі “Галузевих кваліфікаційних характеристик керівників та спеціалістів” і Положення про районне відділення ененергозбуту .
1.2. Посада іменується – начальник абонентського відділу РВЕ енергозбут.

  • Призначення посади - організація роботи РВЕ по обліку, реалізації та збору коштів за відпущену побутовим споживачам електроенергію, здійснення контролю за розподілом, споживанням та обліком електроенергії, що надходить в межі району та відпускається споживачам, а також організація роботи з персоналом.
  • Начальник абонентського відділу РВЕ ененергозбуту призначається на посаду та звільняється з посади за наказом голови Правління обленерго.
  • Начальник абонентського відділу РВЕ безпосередньо підпорядковується начальнику РВЕ СО енергозбут.
  • Начальнику абонентського відділу РВЕ ененергозбуту підпорядковуються інженерно-технічні робітники, що займаються питаннями збуту, розподілу, контролю і обліку електроеннергії, а також контролери та електромонтери по заміні приладів обліку електроенергії.

II. Завдання та обов'язки начальника абонентського відділу

Начальник абонентського відділу РВЕ ененергозбуту:

  • Здійснює керівництво виробничою й економічною діяльністю РВЕ щодо збуту електроенергії і контролю за розподілом, споживанням та обліком електроенергії, що надходить в межі району та відпускається споживачам.
  • Забезпечує виконання виробничих планів і завдань персоналом абонентського відділу.
  • Здійснює систематичний контроль за своєчасним надходженням коштів за відпущену електроенергію в т.ч. по виписаних рахунках і вживає заходів по ліквідації заборгованості споживачів.
  • Організовує та забезпечує контроль за розподілом, споживанням та обліком електроенергії, що відпускається споживачам, а також пофідерний аналіз.
  • Проводить аналіз витрат електроенергії на її транспорт (ТРЕ), несе відповідальність та приймає міри по зменшенню їх комерційної складової, в т.ч. обумовлені невірно виконаними нарахуваннями (донарахуваннями) та виписаними рахунками, неправильною роботою приладів обліку, безобліковим споживанням та розкраданням електроенергії.
  • Організовує роботу по укладанню договорів з побутовими споживачами на користування електроенергією, приймає заходи по виконанню плану укладення договорів.
  • Організовує проведення замірів в “режимний” день, виконує аналіз результатів замірів.
  • Контролює додержання технічних умов на приєднання електроустановок споживачів.
  • Організовує та контролює роботу по ліквідації безоблікового споживання електроенегії.
  • Організовує установку приладів розрахункового обліку побутових споживачів.

За результатами місяца надає керівництву СО обленерго службову записку з оцінкою діяльності персоналу абонентського відділу.

  • Організовує контроль за станом розрахункових приладів обліку та правильністю їхньої роботи.
  • Забезпечує своєчасне виконання заявок споживачів щодо контролю споживання та розрахунків за електроенергію.
  • Організовує роботу персоналу по якісній підготовці та успішному проходженню РВЕ до осінньо-зимового періоду (ОЗП).
  • Проводить роботу з персоналом абонентського відділу відповідно до "Положення про навчання, інструктажі та перевірки знань робітників підприємств, установ і організацій Мінпаливенерго України з питань охорони праці та експлуатації обладнання".
  • Організовує своєчасне проходження працівниками абонентського відділу РВЕ медичних оглядів та перевірки знань.
  • Забезпечує своєчасне та якісне проведення усіх видів навчання та інструктажу персоналу.
  • Організовує роботу комісії по перевірці знань з правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж (ТЕЕСМ), правил технічної безпеки (ПТБ), правил пожежної безпеки (ППБ), інструкцій по охороні праці у лінійного персоналу РВЕ.
  • Здійснює не менше одного разу на тиждень перевірку робочих місць, приймає заходи по усуненню виявлених недоліків і порушень.
  • Бере участь у роботі комісії по розгляду нещасних випадків, що сталися на об’єктах РВЕ чи пов’язаних з експлуатацією електроустановок споживачів.
  • Проводить контроль робочого часу, виконання планових оперативних завдань персоналом, удосконалює форми роботи і нормування робочого часу.
  • Надає допомогу юрисконсульту РВЕ ененергозбуту в підготовці матеріалів на споживачів – боржників, у разі виявлення крадіжок електроенергії, недотримання договірних величин електроспоживання та порушників правил користування електроенергією (ПКЕЕ) для подачі іх до прокуратури та до господарського суду. Розглядає претензії споживачів з питань електропостачання та використання електроенергії відповідно до правил користування електричною енергією для населення (ПКЕЕН).
  • Організовує планування, облік, підготовку та надання звітності по основних напрямках діяльності РВЕ відповідно до затверджених форм та сроків.
  • Вживає всі необхідні заходи та використовує свої права для виконання завдань, що поставлені перед РВЕ та функцій, обумовлених цим Положенням.
  • Сумлінно і в інтересах трудового колективу ененергозбуту виконує свої посадові обов’язки, не зловживає посадовим становищем, вживає заходи, спрямовані на поліпшення діяльності РВЕ і ененергозбуту в цілому.
  • Своєчасно допомагає юрисконсульту по підготовці матеріалів щодо споживачів - (боржників), які не виконують договірні обов’язки стосовно розрахунків, у разі виявлення крадіжок електроенергії та недотримання договірних величин електроспоживання..
  • Володіє програмою АСРПП, має доступ до роботи на компьютері по формуванню всіх відомостей і звітів.
  • Вживає заходи, спрямовані на дотримання правил пожежної безпеки, інструкції “Про заходи пожежної безпеки в ененергозбуту”, на забезпечення чистоти в приміщеннях та на території розташування РВЕ.
  • Розробляє і в установленому порядку подає на затвердження інструкції з охорони праці, забезпечує цими інструкціями працівників абонентському відділу РВЕ, вимагає належного їх дотримання, здійснює своєчасний їх перегляд, внесення змін та доповнень.
  • Забезпечує порядок та безпечні умови праці робітників.
  • Забезпечує робочі місця інструкціями, схемами, журналами та іншою технічною документацією, попереджувальними знаками і плакатами, контролює їх збереження.
  • Забезпечує дотримання працівниками трудової та виробничої дисципліни, виконання правил та інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії. Вживає заходи щодо припинення порушень дисципліни, правил, інструкцій.
  • Систематично здійснює перевірку дотримання працівниками на робочих місцях вимог, правил та норм з охорони праці, стану захисних засобів, інструменту, приладів. Вживає заходи щодо усунення недоліків.
  • Дає і контролює правильність видачі розпоряджень на проведення щоденних робіт.
  • Забезпечує виконання в установлені терміни приписів та заходів щодо поліпшення умов і забезпечення безпеки праці, передбачених актами, планами, наказами й розпорядженнями по обленерго та РВЕ.
  • Розроблює та вносити пропозиції керівництву ененергозбуту щодо поліпшення стану охорони праці в РВЕ.
  • Забезпечує своєчасне і якісне проведення усіх видів навчання (як знов прийнятих робітників, так і тих, котрі переводяться) та інструктажу (повторного, позапланового, цільового) працівників, а також перевірку знань ними правил і інструкцій з охорони праці. Очолює комісію з перевірки знань робітників, надає вказівки про допуск робітників до самостійної роботи після перевірки знань.
  • Негайно інформує керівництво ененергозбуту, профспілковий комітет та службу охорони праці енергокомпанії про кожний нещасний випадок.
  • Організовує проведення Дня охорони праці в абонентському відділу та приймає в ньому безпосередню участь.
  • Доводить до відома працівників абонентському відділу накази, вказівки, розпорядження, листи, повідомлення та інші розпорядчі та інформаційні документи обленерго, в т.ч. ті, що стосуються поліпшення охорони праці.
  • Інформує працівників абонентському відділу про нещасні випадки та інші надзвичайні ситуаці по обленерго та РВЕ, намічає заходи щодо запобігання аналогічних випадків по підрозділу РВЕ.
  • Організовує своєчасне проходження працівниками періодичних медичних оглядів.
  • Своєчасно інформує керівництво обленерго про осіб, які не пройшли в установлені терміни перевірку знань, інструктажі та медогляд і вирішує питання про їх допуск до роботи.
  • При нещасному випадку терміново організувує долікарняну медичну допомогу постраждалому і його доставку в лікувально-профілактичний заклад. Зберігати до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку на робочому місці в такому стані, в якому вона була на момент пригоди (якщо це не загрожує життю та здоров’ю інших працівників і не приведе до більш тяжких наслідків), а також вживати заходів щодо недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.
  • Подає матеріали керівництву для розгляду питання щодо застосування дисциплінарних стягнень до порушників діючих інструкцій, правил та норм, правил з охорони праці.
  • Подає матеріали керівництву на заохочення підлеглих працівників за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення безпеки й поліпшення умов праці.

 

III. Права начальника абонентського відділу

Начальник абонентського відділу РВЕ має право:

 • На підставі довіреності голови Правління представляти інтерес РВЕ ененергозбуту на підприємствах, установах та організаціях, органах влади та в органах місцевого самоврядування в межах своєї компетенції.
 • Рекомендувати до заохочення або надавати пропозиції про притягнення до відповідальності працівників абонентського відділу.
 • Інформувати керівництво для вирішення питання про відсторонення від роботи підпорядкованого персоналу, що не забезпечує виконання своїх обов’язків або порушує правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж (ТЕЕСМ), правила техніки безпеки (ПТБ), правила пожежної безпеки (ППБ), правила внутрішнього трудового розпорядку та протипожежного режиму, до прийняття остаточного рішення з даного питання.
 • Видавати розпорядження по абонентському відділу, відповідно до своєї компетенції.
 • Вимагати у централізованих служб та відділів ененергозбуту дані та матеріали, необхідні для роботи абонентському відділу РВЕ.
 • Організовувати та проводити роз’яснювальну роботу серед населення із залучанням телебачення, радіо, газет, а також проведенням бесід і використанням плакатів з питань ененергозбутової діяльності.
 • Брати участь у виробничих нарадах та підіймати на них питання, що стосуються виробничо-господарської діяльності РВЕ.
  • Оформляти в регіональне представництво Держенергонагляду листи-заявки про застосування санкцій по виявлених фактах порушення Закону України “Про електроенергетику”, ТЕЕСМ, ПТБ, правил користування електричною енергією та давати пропозиції щодо припинення подачі електроенергії в електроустановки споживачів, стан яких загрожує життю людей, або може призвести до виникнення аварій чи пожеж.
  • Видавати районам електромереж розпорядження про відключення споживачів та про виконання інших заходів по регулюванню електроспоживання, що обумовлені наказами керівництва по обленерго.
  • Подавати пропозиції керівництву по внесенню змін у посадові та виробничі інструкції працівників абонентському відділу
  • Вносити пропозиції до комісії з розробки колективного договору обленерго.
  • Вносити пропозиції по раціоналізації робочих місць персоналу абонентського відділу.

3.16 Розробляти організаційні та технічні заходи по зниженню витрат електроенергії в мережах в частині комерційної складової.

  • Вносити пропозиції начальнику РВЕ ененергозбуту про заохочення персоналу або накладення дисциплінарних заходів до порушників інструкцій ТЕЕСМ, ПТБ, ППБ, виробничої і трудової дисципліни.
  • Давати консультативні поради споживачам на установку необхідних приладів обліку.
  • Давати обов'язкові для виконання оперативні завдання підпорядкованому персоналу.

IV. Відповідальність

Начальник абонентського відділу РВЕ ененергозбуту несе відповідальність за:

  • Невиконання покладених на абонентський відділ РВЕ функцій і завдань.
  • Недоліки в ененергозбутовій роботі абонентському відділу РВЕ.
  • Незадовільну організацію роботи з персоналом і організацію його праці.
  • Недотримання чинного законодавства в діяльності РВЕ.
  • Незадовільну організацію техніки безпеки, впровадження організаційних і технічних заходів щодо створювання безпечних та здорових умов праці на робочих місцях, за роботу по охороні праці і пожежній безпеці.
  • Незадовільну організацію навчання персоналу у відповідності до Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників підприємств, установ та організацій Мінпаливенерго України щодо питань охорони праці та експлуатації обладнання.
  • Приховування та несвоєчасне розслідування нещасних випадків (в т.ч. пожеж) і виконання заходів, зазначених в актах розслідування.
  • Несвоєчасну розробку та перегляд інструкцій з охорони праці для усіх професій РВЕ.
  • Незабезпечення норм виробничої санітарії на робочих місцях.
  • Несвоєчасне та правильне вживання заходів до споживачів, що порушують режими електроспоживання, або договірні зобов’язання в частині розрахунків за споживану електроенергію.
  • Невиконання обов’язків, обумовлених колективним договором.
  • Незадовільне ведення в РВЕ документації по інструкціях, перевірці знань ТЕЕСМ, ПТБ, ППБ.
  • Невиконання наказів та розпоряджень обленерго, СО енергозбут та приписів служби охорони праці.
  • Незбереження основних фондів та матеріальних цінностей.
  • Несвоєчасне проходження працівниками РВЕ періодичного медичного огляду.
  • Допущений брак при складанні та поданні звітів, довідок, інформації.
  • Незбереження усієї технічної, виробничої та службової документації РВЕ.
  • Недотримання цієї Посадової інструкції.
  • Недотримання ПТБ і ТЕЕСМ.
  • Порушення трудової та виробничої дисципліни, недотримання Правил внутрішнього розпорядку особисто та підлеглим персоналом.

 

V. Начальник повинен знати

Начальник абонентського відділу РВЕ повинен керуватися у своїй діяльності та знати наступні основні правові, нормативні та директивні документи:

 • Закони України “Про електроенергетику”, “Про охорону праці”;
 • накази та вказівки Мінпаливенерго України, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України, внутрішні нормативні, директивні й розпорядчі документи обленерго та СО енергозбут;
 • Правила улаштування електроустановок (ПУЕ);
 • Правила безпечної експлуатації електроустановок (ПБЕЕ);
 • технічну експлуатацію електричних станцій і мереж (Правила) (ТЕЕСМ);
 • Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС) і Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС);
 • Правила користування електричною енергією (ПКЕЕ) та Правила користування електричною енергією для населення (ПКЕЕН);
 • типове положення про навчання з питань охорони праці.
 • інструкції по охороні праці, Положення про СУОП;
 • Правила організації роботи з персоналом на енергетичних підприємствах та організаціях Мінпаливенерго України, інші керівні документи по роботі з персоналом;
 • Правила пожежної безпеки для підприємств енергетичної галузі України;
 • типове положення про навчання, інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України;
 • загально об’єктову інструкцію “Про заходи пожежної безпеки в ененергозбуту”;
 • Положення про РВЕ та Положення про СО енергозбут;
 • правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • володіти навиками роботи на персональному компьютері, як користувач у т.ч. програмами MS Word, MS Excel.

VI. Кваліфікаційні вимоги

   • На посаду начальника абонентського відділу РВЕ призначається особа, яка має вищу технічну чи інженерно-економічну освіту і стаж праці за фахом не менш 3 років, або середню спеціальну технічну освіту та стаж роботи за фахом не менш 5 років.
  • Начальник абонентського відділу повинен мати групу з електробезпеки не нижче 5.
  • Періодичність перевірки знань по охороні праці - 1 раз на рік у комісії СО обленерго.
  • Заступник начальника РВЕ включається в список осіб, що мають право видачі нарядів та розпоряджень (згідно ПБЕЕ).  


VII. Взаємовідносини

Начальника абонентського відділу РВЕ:

   • За наказом голови Правління виконує обов'язки начальника РВЕ на час його відсутності.
   • Дотримує Інструкцій про взаємовідносини з підрозділами СО обленерго, а також з підрозділами управління та електромереж Компанії.
   • У своїй роботі взаємодіє з розподільчими районами електричних мереж (РРЕМ) та підрозділами управління енергокомпанії відповідно до Інструкції про взаємовідношення СО обленерго з іншими структурними підрозділами обленерго та Розподілу обов’язків між персоналом енергозбут і Центральної диспетчетчерскої служби (ЦДС).
   • У разі виконання покладених на нього вимог, начальник абонентського відділу РВЕ має право на заохочення, обумовлене Колективним договором обленерго.
   • У випадку відсутності начальника абонентського відділу заміна здійснюється по вказівці начальника РВЕ:_______________________________________________________________
   • При зміні функціональних обов'язків працівника, посадова інструкція підлягає перегляду.
   • Ознайомлення з посадовою інструкцією оформляється під розпис, один екземпляр вручається начальнику абонентського відділу для керівництва в роботі.
 
< Посадова інструкція майстра рейдової бригади і бригади по відключенням   Посадова інструкція начальника абонентської служби >