Початок arrow Документація arrow Енергонагляд arrow Посадова інструкція інженера з договірної роботи та пофідерного аналізу

Посадова інструкція інженера з договірної роботи та пофідерного аналізу

 • Загальні положення
  • Посадова інструкція складена на основі «Галузевих кваліфікаційних характеристик керівників і спеціалістів» і «Положення про відділ договорів «______енергозбут» АК «______обленерго» (обленерго).
  • Посада іменується: інженер з договірної роботи та пофідерного аналізу.
  • Призначення посади – своєчасне і якісне оформлення документів для укладення та переукладення договорів про постачання електричної енергії з промисловими і непромисловими споживачами електричної енергії (за винятком об’єднаних); проведення роботи по пофідерному аналізу, здійснення контролю за розподілом, споживанням та обліком електроенергії, що надходить в мережі району та відпускається споживачам.
  • Призначення, переміщення і звільнення з посади інженера з договірної роботи та пофідерного аналізу___________________________ районного відділення енергозбуту (РВЕ) провадиться наказом голови Правління обленерго за поданням начальника РВЕ та узгодженням директора “______енергозбут”.
  • Інженер з договірної роботи та пофідерного аналізу __________________________ РВЕ підпорядковується безпосередньо начальнику РВЕ та функціонально - заступнику начальника РВЕ.

 

Завдання та обов'язки інженера з договірної роботи та пофідерного аналізу

 • Своєчасне і якісне оформлення документів, що надаються для укладення (переукладення, переоформлення) договорів про постачання електричної енергії з промисловими і непромисловими споживачами електричної енергії (за винятком об’єднаних), у тому числі:
  • Контроль відповідності даних, вказаних у договорі, фактичним даним споживачів на даний час, додержання графіків переукладення договорів; виявлення випадків бездоговірного використання електричної енергії.
  • Вчасне внесення змін і доповнень в договори за повідомленнями інспектора і споживача.
  • Виконання розрахунку втрат у трансформаторах і лініях (при встановленні лічильника не на межі балансової належності).
  • Визначення статистичної, тарифікаційної групи та класу напруги, привласнення порядкового номеру договору про постачання електричної енергії.
  • Своєчасне та якісне внесення до бази данних АСРСП всіх необхідних відомостей по укладеним договорам (первісне внесення даних; внесення оформлених документально змін до договору, зазначення різноманітних ознак договору у задачах “Абоненти”, “Списки абонентів” і т.і.).
  • Додержання вказівок директора “______енергозбут” та відділу договорів при проведенні роботи по переукладенню договорів (в тому числі щодо послідовності переукладання договорів з різними категоріями споживачів).
  • Своєчасне (протягом 5 днів) та повне усунення всіх недоліків, виявлених службами “______енергозбут” в оформленні договорів, що надаються на узгодження. Недопущення випадків надання договорів на повторне узгодження без усунення недоліків.
  • Додержання графіка переукладення договорів та графіка надання договорів на узгодження у відділ договорів “______енергозбут”.
 • Складання та надання у ВПСП списків споживачів електричної енергії, що підлягають відключенню від електропостачання (банкрути, бездоговірне споживання електроенергії).
 • Листування зі споживачами.
 • Складання (щомісяця):
  • Балансу електроенергії на фідерах 6-10кВ.
  • Звітного балансу електроенергії у розрізі району за схемою надходження у мережі 110/35кВ.
  • Контрольного балансу по фідерам 6-10кВ.
  • Звіту виконання РВЕ показників ТВЕ в розрізі фідерів 6-10 кВ по дільницям відповідальності інспекторів.
 • Щомісячний аналіз витрати електричної енергії на її транспорт (ТВЕ) на фідерах 6-10кВ(надходження, ВКВ, ТВЕ, від’ємні втрати, фідера з втратами < 20%, втрати електричної енергії на контрольних фідерах, технічні втрати).
 • Розроблення заходів та внесення пропозицій щодо зниження наднормативних ТВЕ (на основі аналізу ТВЕ).
 • Видача плана – завдання на місяць, наступний за звітним, інспекторському складу РВЕ на підставі проведенного пофідерного аналізу ТВЕ за звітний період на фідерах 6-10 кВ.
 • Виконання прив’язки нових ТО споживачів в БД АСРПС, та перевірка прив’язки існуючих ТО юридичних особ ПО побутових споживачів.
 • Відання та щомісячне корегування інформації паспортів фідерів 6-10 кВ.
 • Виконання проміжних контрольних знімань показників ТО юридичних осіб і ПО проблемних побутових споживачів с подальшим аналізом споживання електричної енергії данними споживачами.
 • Надання пропозицій керівництву РВЕ щодо організації роботи персоналу РВЕ по зниженню наднормативних ТВЕ на фідерах 6-10кВ.
 • Внесення вихідних даних для розрахунку технічних витрат на фідерах 6-10кВ.
 • Якісна й своєчасна підготовка і надання іншим підрозділам АК “______обленерго” оперативної та звітної інформації, довідок, документів за встановленим графіком та по запиту.
 • Якісна й своєчасна підготовка і надання контролюючим організаціям необхідних звітних даних, довідок, документів, що не становлять комерційну таємницю АК “______обленерго”.
 • Якісне й своєчасне виконання завдань начальника РВЕ.
 • Постійне підвищення рівня своїх знань.

 

3. Права інженера з договірної роботи та пофідерного аналізу

  • Вимагати від районих електромереж (РЕМ), ______ських міських електромереж (ХМЕМ), ______ських районих електромереж (ХРЕМ) своєчасного і повного надання необхідної інформації для складання звітних форм і проведення пофідерного аналізу.
  • Вимагати від ВД, СКіОЕ, ВТВ, ВРіК, СЗРЮО, ВПСП та СЕПСО своєчасної та якісної перевірки договорів, що надаються на розгляд та візування.
  • Вимагати від персоналу РВЕ надання інформації по виконанню заходів, спрямованих на зниження ТВЕ у мережах 6-10кВ, згідно функціональних обов’язків.
  • Розробляти організаційні та технічні заходи щодо зниження понаднормативних втрат електроенергії.
  • Брати участь у нарадах та підіймати на них питання, що стосуються виробничої та господарської діяльності РВЕ.
  • Викликати представників підприємств для уточнення, роз’яснення розділів і пунктів договору в період його дії.
  • Давати роз'яснення структурним підрозділам АК “______обленерго” та споживачам в обсязі виконуваних робіт.
  • Використовувати свої права та вживати усі необхідні заходи для виконання завдань і функцій, обумовлених цією інструкцією.

 

4. Відповідальність інженера з договірної роботи та пофідерного аналізу

4.1. Інженер з договірної роботи та пофідерного аналізу _________________________ РВЕ несе відповідальність відповідно до чинного законодавства за:

 • стан роботи відповідно до вимог дійсної посадової інструкції;
 • неякісне оформлення договорів;
 • недоскональний аналіз балансу електроенергії у мережах 6-10кВ свого району;
 • неналежну організацію робот по зниженню показника ТВЕ у мережах 6-10кВ РВЕ;
 • недостатній контроль за виконанням заходів щодо зниження ТВЕ;
 • невиконання в термін чи неякісне виконання оперативних завдань керівництва;
 • допущені помилки в звітах та оперативній інформації, порушення термінів надання звітності та оперативної інформації;
 • недостовірність наданої інформації;
 • порушення трудової і виробничої дисципліни, недотримання "Правил внутрішнього розпорядку";
 • схоронність документації, інвентарю;
 • розголошення відомостей, що є комерційною таємницею обленерго;
 • порушення законодавства та інших нормативних актів про охорону праці;
 • невживання усіх необхідних заходів для виконання завдань і функцій (у межах своїх прав), обумовлених цією інструкцією .

5. Кваліфікаційні вимоги інженера з договірної роботи та пофідерного аналізу

  • Вміння працювати з людьми.
  • Вища інженерно-економічна або технічна освіта чи середня спеціальна технічна освіта.
  • Кваліфікаційна група по техніки безпеки не нижче ІІІ.

6. Повинен знати

  • Положення про РВЕ.
  • Посадову інструкцію.
  • Постанови та листи НКРЕ, накази і розпорядження Міністерства палива та енергетики, внутрішні нормативні, директивних та розпорядчі документи АК «______обленерго» і «______енергозбут» в обсязі, необхідному для виконання своїх службових обов'язків.
  • Закони, правила, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні документи, що стосуються енергозбутової діяльності, у межах своєї компетенції, у тому числі:
 • Закон України «Про електроенергетику»;
 • Закон України "Про охорону праці" (загальні положення);
 • Правила користування електричною енергією (ПКЕЕ);
 • Правила користування електричною енергією для населення (ПКЕЕН);
 • Правила улаштування електроустановок (ПУЕ);
 • Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕ);
 • Правила безпечної експлуатації електроустановок (ПБЕЕ);
 • Правила безпечної експлуатації установок споживачів (ПБЕЕС), відповідно до своєї кваліфікації та групи з електробезпеки;
 • Правила техніки безпеки: "Перша допомога потерпілим від електричного струму";
 • Правила пожежної безпеки (ППБ);
 • інструкцій з охорони праці, правил пожежної безпеки і внутрішнього розпорядку.

6.5 Володіти навичками роботи на персональному комп‘ютері як користувач, у тому числі програмами MS Word, MS Excel.

7. Взаємовідносини

   • У ході своєї діяльності інженер з договірної роботи та пофідерного аналізу _____________________ РВЕ взаємодіє з іншими підрозділами «______енергозбут», а також з підрозділами АК «______обленерго» у межах своєї компетенції.
   • В разі відсутності на робочому місці інженера з договірної роботи та пофідерного аналізу ___________________________ РВЕ його заміщає технік з договірної роботи та пофідерного аналізу або інспектор ___________________________ РВЕ.
 
< Посадова інструкція інженера групи по обробці інформації   Посадова інструкція інженера по роботі з дебіторами >