Початок arrow Документація arrow Енергонагляд arrow Посадова інструкція інженера 1 категорії (група збуту)

Посадова інструкція інженера 1 категорії (група збуту)

I. Загальні положення
1.1 Посадова інструкція складена на підставі “Галузевих кваліфікаційних характеристик керівників і фахівців ” і Положення про районне відділення “______енергозбут” (далі-енергозбут).

  • Посада іменується інженер – I категорії РВЕ «______енергозбут».
  • Призначення посади – організація роботи в РВЕ по обліку і реалізації електроенергії споживачам, збір коштів за відпущену електроенергію, контроль енергоспоживання району і споживачів.
  • Інженер I категорії РВЕ призначається на посаду та звільняється з посади за наказом голови Правління АК “______обленерго”.
  • Інженер I категорії РВЕ безпосередньо підпорядковується начальнику енергозбуту та функціонально - заступнику начальника енергозбут.
  • Інженеру I категорії РВЕ підпорядковуються інженерно-технічні працівники, що займаються питаннями збуту, інспектори, контролери, майстри по заміні приладів обліку електричної енергії, електромонтери.

II Завдання та обов'язки
Інженер I категорії РВЕ :

  • Здійснює керівництво виробничою й економічною діяльністю по збуту електроенергії, забезпечує виконання виробничих планів і завдань.
  • Веде роботу з персоналом відповідно до «Положення про навчання, інструктажі і перевірки знань працівників підприємств, установ і організацій, Мінпаливенерго України з питань охорони праці й експлуатації устаткування».
  • Забезпечує своєчасне і якісне проведення усіх видів навчання й інструктажів персоналу.
  • Бере участь у комісії з перевірки знань правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж (ТЕЕСМ), правил технічної безпеки (ПТБ), правил пожежної безпеки (ППБ) і інструктажів з охорони праці у інженерно-технічному та робочого персоналу.
  • Забезпечує контроль за необхідним для персоналу спецодягом, захисними засобами, електроінструментами і т.п. відповідно до діючого Колективного договору обленерго.
  • Не менш одного разу на тиждень здійснює перевірку робочих місць, уживає заходів по усуненню виявлених недоліків і порушень.
  • Здійснює контроль за використанням робочого часу, виконанням планових оперативних завдань персоналу; удосконалює форми роботи і нормування робочого часу.
  • Розглядає претензії споживачів з питань енергопостачання, використанню електроенергії згідно правил користування електричною енергією (ППЕЕ) і приймає участь по підготовці матеріалів юрисконсульту у разі недотримання встановлених режимів електроспоживання споживачем.
  • Готує матеріали для укладання договорів зі споживачами на користування електроенергією.
  • Робить розрахунки за спожиту електроенергію на підставі показань розрахункових приладів обліку, установлених на границі розділу енергомереж.
  • Здійснює систематичний контроль за своєчасним надходженням коштів за відпущену електроенергію по виписаних рахунках і приймає заходи по ліквідації заборгованості споживачів.
  • Стежить за станом розрахункових приладів обліку і правильності їхньої роботи, контролює план і терміни заміни розрахункових електролічильників.
  • Щомісяця аналізує витрати електричної енергії на її транспорт (ТРЕ), уживає заходів і несе відповідальність за зменшення тієї частини втрат, що обумовлена неправильно виписаними рахунками, а також неправильною роботою приладів обліку і розкраданнями.
  • Організує заміну й у встановлений термін забезпечує постачання на заміну і перевірку розрахункових приладів обліку електричної енергії.
  • Порушує питання перед керівництвом РВЕ про вживання заходів по зменшенню ТРЕ, викликаних неправильною технічною експлуатацією мереж і устаткування підстанцій.
  • Здійснює баланс електричної енергії підстанції, енергопередавальних мереж і організовує установку приладів обліку у споживачів і на об'єктах РВЕ.
  • Робить оперативний облік і організовує інвентаризацію розрахункових приладів обліку.
  • Здійснює заходи по упровадженню нових прогресивних систем обліку електроенергії, автоматизації обліку енергоспоживання, контролю якості електричної енергії.
  • Забезпечує своєчасне виконання заявок споживачів у частині роботи обліків і розрахунків за електричну енергію.
  • Організує планування, облік і підготовку звітності по виробничій і економічній діяльності.
  • Організовує допуск в експлуатацію нових і додаткових потужностей електроустановок споживачів.
  • Контролює дотримання споживачами технічних умов на приєднання електроустановок до мереж енергосистеми.
  • Складає разом з РВЕ графіки обмеженнь і відключення споживачів, контролює правильність їхнього застосування, погоджує графіки з райдержадміністрацією і споживачами.
  • Організовує роботу персоналу РВЕ по підготовці заходів та успішному проходженню осінньо-зимового періоду (ОЗП).
  • Складає звіти по електроспоживанню споживачів відповідно до затверджених форм і у встановлений термін, організовує перевірку знань Правил технічної експлуатації станцій і мереж (ТЕЕСМ), Правил технічної безпеки (ПТБ), Правил пожежної безпеки (ППБ) у особ, відповідальних за електрогосподарство підприємств, установ і організацій.
  • Організовує проведення вимірів у “режимний день”, робить аналіз результатів вимірів.
  • Організовує оперативний контроль дотримання споживачами встановлених завдань і режимів споживання енергії й активної потужності.
  • Контролює складання актів аварійної і технологічної броні.
  • Складає квартальні та річні звіти по енергозбуту.
  • Готує матеріали в прокуратуру, адміністративну комісію на споживачів-боржників та і споживачів, що порушили «Правила користування електричною та тепловою енергією».
  • Організовує роботу з ліквідації безоблікових споживачів, шляхом установки у них приборів обліку електричної енергії.

III Права
Інженер I категорії РВЕ має право:

  • Безперешкодного доступу в будь-який час доби до електричних установок усіх споживачів, за винятком установок, експлуатованим за спеціальними правилами.
  • Давати обов'язкові для всіх споживачів розпорядження з питань застосування правил пристрою електроустановок (ППЕ), Правил технічної експлуатації станцій і мереж (ТЕЕСМ), Правил пожежної безпеки (ППБ), «Правила користування електричною і тепловою енергією», а також з питань енергозбереження.
  • Надавати допомогу по підготовці матеріалів по безобліковій витраті електричної енергії споживачем та передавати їх юрисконсульту для подальшого розгляду.
  • Давати дозвіл на підключення реконструйованих і знов змонтованих електроустановок споживачів до електромереж енергосистеми.
  • Давати пропозиції начальнику РВЕ про заохочення персоналу чи накладення дисциплінарних мір порушникам інструкцій ТЕЕСМ, ПТБ, ППБ, виробничої і трудової дисципліни.
  • Давати пропозиції та контролювати споживачів з установки необхідних приладів обліку систем контролю і регулювання електроспоживання.
  • Давати обов'язкові до виконання оперативні завдання підлеглому персоналу.

IV Відповідальність
Інженер I категорії РВЕ несе відповідальність за:

  • Недотримання дійсної «Посадової інструкції».
  • Порушення трудової і виробничої дисципліни, недотримання «Правил внутрішнього розпорядку» особисто і підлеглого персоналу.
  • Недотримання ПТБ і ТЕЕСМ.
  • За допущений брак у складанні звітів, зведень, інформації РВЕ.
  • Несхоронність усієї технічної документації по нагляду і збуту енергії.

V Повинен знати
5.1 Інженер I категорії РВЕ у своїй роботі повинний знати і керуватися :

 • Закон Украіни “Про електроенергетіку”;
 • Закон Украіни “Про охорону праці”;
 • Правила користування електричною і тепловою енергією;
 • Правила улаштування електроустановок (ПУЕ);
 • Правила технічної експлуатації станцій і мереж (ТЕЕСМ) і Правила технічної безпеки (ПТБ) електроустановок споживачів;
 • передовий вітчизняний і закордонний досвід в області організації енергопостачання;
 • Положення про енергозбут і посадову інструкцію;
 • Постанови, накази, розпорядження обленерго та СО “____обленерго” відповідно до службових обов'язків;
 • методичні вказівки по організації роботи з персоналом по енергетичних заходах і в організаціях Мінпаливенерго України;
 • основи трудового законодавства;
 • володіти навиками роботи на персональному компьютері, як користувач у т.ч. програмами MS Word, MS Excel.

VI Кваліфікаційни вимоги

  • Інженер I категорії РВЕ повинний мати вищу освіту і стаж роботи не менш 3 років чи середнє спеціальну-технічну освіту і стаж роботи не менш 5 років.
  • Інженер I категорії РВЕ повинний мати групу з електробезпеки не нижче 5.
  • Періодичність перевірки знань з охорони праці - 1 раз на рік у комісії СО “____обленерго”.

VII Взаємовідносини

   • У випадку відсутності інженер I категорії заміна здійснюється по вказівці начальника РВЕ:________________________________________________________________________
   • При зміні функціональних обов'язків працівника, посадова інструкція підлягає перегляду
   • Ознайомлення з посадовою інструкцією оформляється під розпис, один екземпляр вручається інженеру I категорії для керівництва в роботі.
 
< Посадова інструкція заступника начальника районного відділення ененергозбуту   Посадова інструкція інженера абонентського відділу >