ММО-110

 • Коротка характеристика вимикача ММО-110

Малооб'ємний олiйний  вимикач  ММО-110/1250/20-У1  з  одним пружинно-моторним приводом ЕПМ-7000  призначений  для  оперативних  i аварiйних вимкнень  i  вмикань  електророзподiльчої  мережi. Вiн  може бути встановлений у вiдкритих розподiльчих злагодах  i  призначається для  роботи  в  умовах  помiрного  клiмату  при таких  параметрах клiматичних факторiв:

 • Температура оточуючого середовища - 25°С … +40°С.
 • Вiдносна вологiсть повiтря до 100%.
 • Висота над рiвнем моря до 1000 м.
 • Нормальна робота вимикача не гарантована:
  • у середовищi з великою кiлькiстю випарiв  i  пилу,  якi призводять до забруднення iзоляцiї;
  • в середовищi з агресивними газами;
  • при безпосереднiй  близькостi до вибухонебезпечних  i пожежонебезпечних об'єктів;
  • в мiсцях, де можливi промисловi струми i вiбрацiї вимикача;
  • при недотриманнi вказiвок даної iнструкцiї.

Технічні дані вимикача типу ММО-110/1250/20-У1


Номiнальна напруга, кВ
Найбiльша робоча напруга, кВ
Номiнальний струм, А
Номiнальний струм вимкнення, кА
Граничний струм термiчної стiйкостi, кА
Час протiкання граничного струму термiчної стiйкостi, не менше, с.
Власний час вимкнення вимикача з приводом, с.
Власний час вмикання вимикача з приводом, с.
Мiнiмальна безструмова пауза при АПВ, с.
Неодночаснiсть мiж полюсами, с.
Струм вимкнення в умовах протифази, кА
Струм вимкнення при невiддалених коротких замиканнях, кА
Вимикаючий струм ненавантаженої лiнiї, А
Вимикаючий намагнiчуючий струм ненавантаженого транформатора, А
Номiнальна напруга кiл управлiння, сигналiзацiї i блокування приводу змiнного струму, В
Номiнальна напруга приводу заводу вмикаючих пружин змiнного струму, В
Потужнiсть електродвигуна привода, Вт
Час заведення вмикаючих пружин при номiнальнiй напрузi на затискачах електродвигуна, не більше, с.
Мінімально допустима напруга на затискачах електродвигуна,  %
Час заведення вмикаючих пружин при мінімально допустимій напрузi на затискачах електродвигуна, не більше, с.
Маса олiї,  кг

110
126
1250
20
20
3
0,05
0,15
0,3
0,01
5
10
31,5
18

220
220
2000

18
80

20
335

 • Рекомендації щодо експлуатації вимикача ММО-110
  • Ввімкнення.

Не можна вмикати вимикач, якщо привiдний механiзм не з'єднаний з вимикачем.

  • Вимкнення.

Операцiї вимкнення здiйснюються пiсля звiльнення блокуючих пристроїв вимикача:

 • ручне вимкнення – натиском на ручку вниз;
 • електричне вимкнення – електромагнітом.
  • Повторне заведення пружин ввiмкнення.

Повторне заведення пружин ввiмкнення виконується з допомогою ручки для ручного заведення пружин ввiмкнення. Виконується у випадку вiдсутностi оперативної напруги i проводиться пiсля кожного ввiмкнення.
Електричним приводом повторне заведення пружин вимикача здiйснюється автоматично.

  • Блокування.
   • Вимикач забезпечений блокуванням від вмикання при ввімкненому вимикачі.
   • У випадку, коли вимикач ввiмкнений, будь-яке ввiмкнення приводу при допомозi ручки чи електромагнiту ввiмкнення неможливе. Виконано блокування проти ввiмкнення вимикача при незаведених пружинах ввiмкнення i пiд час заведення пружин ввiмкнення.
  • Особливостi експлуатації.
   • В процесі експлуатацiї необхiдно  контролювати  рiвень олiї в розривах i в iзоляцiйних  привiдних  колонках, а також за величиною тиску в розривах. Рiвень олiї в розривах контролюється олiєвказiвними рiвнями, а тиск контролюється манометром.
   • В експлуатацiйних  умовах  на величину тиску олiї впливає видiлення газiв вiд розкладу олiї при дiї електричної дуги вiд вимкнення великих струмiв. Певний вплив на величину тиску має температура навколишнього середовища через об'ємне розширення олiї i газiв в розривах.
   • Не допускається пiдвищення тиску в експлуатацiйних умовах понад 7,5 атм.
   • Зниження тиску нижче 3,5 атм погiршує роботу вимикача при вимкненнi незавантажених  лiнiй (збiльшується число повторних пробоїв) i збiльшується зношення контактних елементiв, камери i олiї при вимиканнi струмiв навантаження.

 

 

 • Вимоги з проведення технічного обслуговування, ремонту

і усунення несправностей вимикача ММО-110

  • Пiд час експлуатацiї необхiдно перiодично проводити технiчний огляд вимикача i контрольно-профiлактичнi роботи.
  • Технiчний огляд проводиться 1 раз на 6 мiсяцiв i пiсля кожного вимкнення короткого замикання.
  • При перiодичному оглядi необхiдно:
 • оглянути вимикач i переконатись в чистотi iзоляцiї зовнiшнiм оглядом;
 • переконатись у вiдсутностi викидiв олiї в зонi олiйного буфера вимикача i у відсутності пiдтiкання олiї через ущiльнення полюсiв;
 • перевiрити дiю термостата (щiльно закритi дверi для збереження тепла) i роботу пiдiгрiвiв;
 • перевiрити рiвень олiї в полюсах.
  • Не менше одного разу на рiк необхiдно спецiально перевiряти дiю вимикача пiд час експлуатацiї чи при оглядах. Не менше одного разу на рiк обновити змащення зовнiшнiх частин, що труться, на вимикачi.
  • При виявленнi несправностей на вимикачi пiсля  виконання органiзацiйних i технiчних заходiв з ПББЕ необхiдно виконати:
 • лiквiдацiю виявлених несправностей;
 • почистити вимикач вiд бруду, вiдновити змазку частин, що труться;
 • замiнити олiю в полюсах або долити;
 • докрутити ущiльнюючi з'єднання або замiнити ущiльнюючi прокладки;
 • перевiрити стан контактiв з'єднання кiл управлiння;
 • перевiрити стан сигнального пристрою (сигнальний пристрiй має хiд 13 мм i контактний провал 5-6 мм);
 • перевiрити i пiдкрутити всi рiзьбовi з'єднання вимикача i приводу;
 • пiсля виконання перерахованих робiт вимикач ввiмкнути i вимкнути.
  • Капiтальний ремонт проводиться не менше 1 разу в 6 років. Позачерговий капiтальний ремонт виконувати залежно вiд використаного вимикачем ресурсу по комутацiйних операцiях або механiчній зносостiйкостi, наприклад:
  • пiсля 20 вимкнень номiнальних струмiв;
  • пiсля 8 вимкнень струмiв к.з. в межах 60% вiд номiнального струму вимкнення;
  • пiсля здiйснення 1000 вмикань i такого ж числа вимкнень незалежно вiд величини комутуючих струмiв.
  • Закінчення ремонту вимикача і введення його в експлуатацію після ремонту оформляється технічним актом, форма якого додається.

ТЕХНІЧНИЙ АКТ
“__”___________200_р.
проведення _________________ ремонту вимикача ____ММО-110-_______________
(середнього, поточного)                                                           (тип вимикача)
заводський № ______________ рік випуску ________ тип привода _______________
________________________________________________________________________
(диспетчерська назва підстанції, приєднання)

 • __________________ ремонт вимикача  виконано згідно технологічної карти.

          (середній, поточний)

 • Додатково виконані роботи _____________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 • Результати вимірів та випробувань:

№  з/п

Основні контрольні параметри

Од.
вим.

Норма

Результати вимірів

ф “А”

ф “В”

ф “С”

1

Повний хід рухомих контактів

мм

420±10

 

 

 

2

Хід рухомих контактів в нерухомих

мм

80±5

 

 

 

3

Різночасність замикання та розмикання контактів, не більше

мм

5

 

 

 

с.

 

 

 

 

4

Опір постійному струмові струмоведучого контура, не більше

мкОм

180

 

 

 

5

Власний час вмикання

с.

0,15

 

 

 

6

Власний час вимикання

с.

0,05

 

 

 

7

Середня швидкість вмикання

м/с.

6±0,2

 

 

 

8

Середня швидкість вимикання

м/с.

5,3±0,2

 

 

 

9

Опір ізоляції вторинних кіл

МОм

1

 

 

 

10

Опробування вимикача багаторазовим вмиканням і вимиканням

шт.

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Трансформаторна олiя

Олiя  для заповнення вимикача повинна вiдповiдати вимогам ГОСТ 982-68, якщо вимикач працює при температурах не нижче -25°С.
Проба олiї, вiдiбрана пiсля заповнення вимикача олiєю, повинна мати дiелектричну стiйкiсть не менше 35 кВ. Замiна олiї в розривах проводиться, якщо її дiелектрична стiйкiсть нижче 22 кВ.
Проба олiї з розривiв вiдбирається через нижнiй кран, рекомендовано брати пробу до заповненя розширювального об'єму газом пiд тиском. Якщо розрив знаходиться пiд тиском, то при вiдборi проби олiя повинна витiкати тоненькою рiвною цiвкою.
Замiна олiї в iзоляцiйнiй привiднiй колонцi проводиться, якщо її дiелектрична мiцнiсть нижче 25кВ.

 1. Iзоляцiйна частина

Iзолятори повиннi перiодично очищатись вiд пилу i бруду. Вимикач придатний для миття струменем води.
Склоепоксиднi елементи при кожнiй ревiзiї промивають чистою трансформаторною олiєю.

 1. Змащення

Спиртом, бензином, розчинником чи нафтою необхiдно промити всi мiсця, призначенi для змащення, протерти сухою ганчiркою i нанести рiвний шар змазки.

 • Безпечна експлуатація

При ремонтах, монтажi, налагоджувальних роботах i експлуатацiї вимикача необхiдно строго виконувати ПБЕЕ при  роботi  в дiючих електроустановках, ПТЕ i додатковi вимоги, приведенi нижче. Полюси, раму i привiд вимикача необхiдно заземлити, на кожному полюсi i на приводi вимикача встановленi заземляючi болти М-12.
При оглядi вимикача пiд час експлуатацiї необхiдно пам'ятати, що полюси знаходяться пiд високою напругою. Заборонено наближуватись на мінімально допустимi вiддалi згiдно норм i правил ПБЕЕ.
Контрольно-профiлактичнi роботи проводити тiльки при вiдсутностi напруги на всiх виводах вимикача.
Роботу на полюсах вимикача виконувати у вимкненому положеннi вимикача i при заблокованому вiд вмикання приводi.
Не допускається заповнювати розширювальний об'єм розривiв будь-яким газом, крiм азоту або сухого вiдфiльтрованого повiтря.
Перед початком ревiзiї полюса зняти тиск в розривах. Заборонено виконувати будь-якi роботи на приводi вимикача при заведених пружинах вмикання, при ввiмкненому вимикачi або у випадку наявностi напруги на електродвигунi та оперативних колах.
Заборонено залишати будь-якi предмети мiж несучими плитами приводу або біля затримуючого важiля, тому що при роботi приводу в цьому просторi знаходяться в русi кiнематичнi ланки привода i можуть нанести травму. Перестановку вимикача можна виконувати тiльки в розiбраному виглядi, пiдiймально-транспортнi операцiї виконувати згiдно вiдповiдних правил.

 
< МКП-35, МКП-110   Монтаж трансформаторов тока и напряжения до 10 кВ >